Zásady podávania sťažností

REKLAMNÉ PREDPISY

obchodné spoločnosti: Aurapol s.r.o.

Sumna 125, 671 02 Sumna, Česká republika

Identifikačné číslo: 09318356

DIC: CZ09318356

zapísaná v obchodnom registri vedenom na Obchodnom súde v Brne, oddiel C, vložka 118420

na predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu na tejto internetovej adrese: www.aurapol.com

 I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Reklamačný poriadok je vypracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník (ďalej len "Občiansky zákonník") a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len "Tovar"), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady (ďalej len "reklamácie").

Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami a týmto reklamačným poriadkom a potvrdzuje, že sa s nimi riadne oboznámil.
Zákazníkom internetového obchodu aurapol s.r.o. je buď kupujúci - spotrebiteľ v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa (ďalej len "kupujúci - spotrebiteľ") alebo kupujúci - podnikateľ, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len "kupujúci - podnikateľ"). Kupujúci - spotrebiteľ a kupujúci - podnikateľ sa ďalej spoločne označujú ako "kupujúci".
Predávajúci pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Predávajúci je podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva výrobky alebo služby kupujúcemu.

 

II. ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO

Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že Tovar je pri prevzatí bez vád. Predávajúci zodpovedá najmä za to, že v čase prevzatia Tovaru Kupujúcim:
má vlastnosti dohodnuté medzi zmluvnými stranami, a ak k dohode nedošlo, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe nimi uskutočnenej reklamy,
vec je vhodná na účel, ktorý predávajúci uvádza, že sa má používať, alebo na ktorý sa vec tohto druhu zvyčajne používa,
predmet zodpovedá kvalitou alebo spracovaním dohodnutej vzorke alebo exempláru, ak bola kvalita alebo spracovanie určené na základe dohodnutej vzorky alebo exemplára,
položka je v príslušnom množstve, miere alebo hmotnosti a
položka je v súlade s požiadavkami právnych predpisov.
K tovaru je priložený daňový doklad a v prípade niektorých výrobkov aj záručný list. Ak k Tovaru nie je priložený záručný list, na uplatnenie reklamácie sa použije daňový doklad.

III. PRÁVA ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY TOVARU

Zjavné poškodenie Tovaru alebo jeho obalu počas dodávky je potrebné bezodkladne riešiť s dopravcom a nezrovnalosti zaznamenať do odovzdávacieho protokolu (prepravného listu). Kupujúci nie je povinný takýto Tovar od dopravcu prevziať a bez zbytočného odkladu informuje Predávajúceho o zistenom poškodení. V deň prevzatia Tovaru je Kupujúci povinný riadne skontrolovať neporušenosť Tovaru a úplnosť jeho príslušenstva.
V prípade osobného odberu Tovaru Kupujúcim je okamihom prevzatia Tovaru okamih prechodu nebezpečenstva škody na Tovare z Predávajúceho na Kupujúceho. Ak Kupujúci pri prevzatí Tovaru nevykoná jeho prehliadku, môže si uplatniť nároky z vád zistiteľných pri takejto prehliadke len vtedy, ak preukáže, že takéto vady (napr. chýbajúce príslušenstvo) mal Tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na Tovare. Neskoršia reklamácia nekompletnosti Tovaru alebo vonkajšieho poškodenia Tovaru nezbavuje Kupujúceho práva na reklamáciu. Predávajúci má však možnosť preukázať, že nedošlo k porušeniu kúpnej zmluvy.
Kupujúci-spotrebiteľ môže reklamovaný tovar prevziať osobne na pobočke predávajúceho ( AURAPOL s.r.o. Sumna 125, 671 02 Sumna, Česká republika ) alebo zaslať reklamovaný tovar prepravnou službou na adresu AURAPOL s.r.o. Sumna 125, 671 02 Sumna, Česká republika. 
V prípade, že Kupujúci bude zasielať Tovar Predávajúcemu alebo servisnému stredisku prepravnou službou, mal by vo vlastnom záujme reklamovaný Tovar zabaliť do vhodného a dostatočne ochranného obalového materiálu spĺňajúceho požiadavky prepravy tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. V prípade krehkého Tovaru by zásielka mala byť označená príslušnými symbolmi. Zásielka by mala obsahovať reklamovaný Tovar (vrátane kompletného príslušenstva), odporúčame priložiť kópiu dokladu o kúpe, podrobný popis reklamovanej vady a správne kontaktné údaje Kupujúceho.
Kupujúci je povinný preukázateľným spôsobom preukázať, že Tovar bol zakúpený v internetovom obchode aurapol.cz, optimálny je originál dokladu o kúpe Tovaru alebo riadne vyplnený záručný list.
Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru sa nevzťahujú najmä na prípady, keď sa vyskytla vada alebo poškodenie:
mechanické poškodenie Tovaru
preukázaný zásah do zariadenia, prírodná katastrofa, mechanické poškodenie alebo ak boli odstránené alebo poškodené plomby, ak je Tovar zapečatený,
elektrické prepätie (viditeľne spálené súčiastky alebo dosky plošných spojov), s výnimkou bežných odchýlok,
preukázateľne nesprávne použitie,
používať v rozpore s návodom na použitie alebo pokynmi na obale alebo záručnom liste,
používanie v rozpore so všeobecne prijatými pravidlami používania,
používanie v podmienkach, ktoré nie sú vhodné z hľadiska teploty, prašnosti, vlhkosti, chemických a mechanických vplyvov pre prostredie priamo určené výrobcom alebo ktoré jasne vyplývajú z povahy výrobku,
preukázateľne neodborná inštalácia a prevádzka,
ak predložený záručný list vykazuje zjavné znaky zmien údajov alebo ak je na Tovare uvedené iné sériové číslo, ako je uvedené v záručnom liste.
Zodpovednosť Predávajúceho za vady sa nevzťahuje na opotrebenie spôsobené bežným používaním, v prípade Tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, v prípade použitého Tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal Tovar pri prevzatí Kupujúcim.
Za vadu spôsobenú neodbornou montážou alebo iným neodborným uvedením do prevádzky sa považuje vada, ak takáto montáž alebo uvedenie do prevádzky bolo dohodnuté v Kúpnej zmluve a vykonané Predávajúcim alebo inou osobou na zodpovednosť Predávajúceho.
Ak obal alebo predmet kúpy obsahuje spotrebný materiál, jeho bežná životnosť pri bežnom používaní je zvyčajne 6 mesiacov, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Právo Kupujúceho na reklamáciu Tovaru v zákonnej záručnej lehote tým nie je dotknuté. Kupujúci však musí vziať do úvahy skutočnosť, že záruka sa nevzťahuje na opotrebenie Tovaru alebo jeho častí spôsobené bežným používaním a nemožno ju zamieňať s trvanlivosťou.
Na darčeky, ktoré Predávajúci poskytuje Kupujúcemu bezplatne v rámci kúpnej zmluvy na iný platený Tovar, nemožno uplatniť žiadnu záruku ani zodpovednosť za vady nad rámec zákona. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy je Kupujúci povinný vrátiť Predávajúcemu Tovar poskytnutý ako dar v pôvodnom stave.
Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný vydať kupujúcemu písomné potvrdenie o povinnostiach z vadného plnenia v rozsahu stanovenom zákonom (záručný list). Záručný list musí obsahovať názov alebo obchodné meno, registračné číslo a sídlo predávajúceho. Ak to povaha veci umožňuje, stačí namiesto záručného listu vydať Kupujúcemu doklad o kúpe Tovaru, ktorý obsahuje rovnaké údaje ako záručný list. Ak sa poskytuje dlhšia záručná doba, ako je zákonná záručná doba, predávajúci uvedie podmienky a rozsah predĺženia záruky v záručnom liste.

IV. ZÁRUČNÁ DOBA

Kupujúci - spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo na reklamáciu vád, ktoré sa vyskytnú na spotrebnom Tovare, v lehote dvadsiatich štyroch mesiacov odo dňa prevzatia Tovaru. Ak sa vada Tovaru vyskytne v priebehu šiestich mesiacov od jeho prevzatia Kupujúcim - spotrebiteľom, považuje sa Tovar za vadný už pri prevzatí, ak sa nepreukáže opak. V prípade kúpy použitého Tovaru je lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia 24 mesiacov. Záručná doba pre kupujúceho podnikateľa je dvanásť mesiacov.
Záručná doba začína plynúť od prevzatia Tovaru Kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol Tovar v oprave. Ak je Tovar vymenený v rámci záručnej opravy, pôvodná záručná doba pokračuje.
Ak má byť zakúpený Tovar uvedený do prevádzky iným podnikom ako Predávajúcim, záručná doba začína plynúť až odo dňa uvedenia Tovaru do prevádzky za predpokladu, že si Kupujúci objednal uvedenie do prevádzky do troch týždňov od prevzatia Tovaru a riadne a včas poskytol potrebnú súčinnosť na vykonanie služby. Dátum uvedenia Tovaru do prevádzky sa uvedie v doklade o uvedení do prevádzky, ktorý dostane Kupujúci. Začiatok záručnej doby sa teda posunie len vtedy, ak sú splnené všetky vyššie uvedené podmienky. Ak niektorá z nich nie je splnená, záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru.

 

V. PRÁVA VYPLÝVAJÚCE Z VÁD TOVARU

Ak vec nemá vlastnosti uvedené v článku Zodpovednosť predávajúceho, môže kupujúci-spotrebiteľ požadovať aj dodanie nového Tovaru bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané. Ak sa vada týka len časti Tovaru, Kupujúci - spotrebiteľ môže požadovať len výmenu tejto časti, ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neprimerané, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, ide o nepodstatné porušenie zmluvy a v takom prípade má kupujúci - spotrebiteľ vždy výlučne právo na bezplatné odstránenie vady opravou veci.
Kupujúci-spotrebiteľ má tiež právo na dodanie nového Tovaru alebo výmenu súčiastok v prípade odstrániteľnej vady, ak nemôže Tovar riadne užívať pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má kupujúci-spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy. Za opätovný výskyt závady po oprave sa považuje tá istá závada, ktorá už bola odstránená najmenej dvakrát počas záručnej doby a ktorá sa vyskytne znova. Ak bol Tovar v období pred uplatnením reklamácie najmenej trikrát opravovaný pre rôzne odstrániteľné vady, má sa za to, že má väčší počet vád.
Ak kupujúci-spotrebiteľ neodstúpi od zmluvy alebo neuplatní právo na dodanie nového Tovaru bez vád, na výmenu dielov alebo na opravu, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci-spotrebiteľ má tiež právo na primeranú zľavu, ak Predávajúci nemôže dodať nový Tovar bez vád, vymeniť jeho súčasti alebo Tovar opraviť, ako aj v prípade, ak Predávajúci neodstráni vadu v primeranej lehote alebo ak by odstránenie vady spôsobilo Kupujúcemu-spotrebiteľovi značné ťažkosti.
Kupujúcemu nevzniká právo z vadného plnenia, ak Predávajúci pred prevzatím Tovaru oznámil Kupujúcemu, že Tovar má vady, alebo ak Kupujúci vadu sám spôsobil.
Kupujúci-spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch uvedených v NOZ a zákone. Odstúpenie od zmluvy je voči predávajúcemu účinné okamihom, keď je vyhlásenie kupujúceho - spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy doručené alebo odovzdané predávajúcemu, ak sú splnené všetky zákonné podmienky podľa § 2001 a nasl. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a zmluvné strany sú povinné vrátiť si navzájom všetko, čo si na základe zmluvy poskytli.
V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný vrátiť predávajúcemu kompletný Tovar vrátane všetkého príslušenstva.
Ak bol chybný Tovar predaný ako použitý alebo bol predaný so zľavou, ktorá odrážala jeho nižšiu kvalitu v čase predaja, Kupujúci-spotrebiteľ má namiesto práva na výmenu Tovaru nárok na primeranú zľavu.

VI. VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ

Kupujúci - spotrebiteľ je povinný vybaviť reklamáciu vrátane odstránenia vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci a kupujúci - spotrebiteľ nedohodnú na dlhšej lehote. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť nasledujúci deň po uplatnení reklamácie v súlade s § 605 NOZ. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci - spotrebiteľ rovnaké práva, ako keby išlo o podstatné porušenie zmluvy. 30-dňová lehota nie je pre kupujúceho - podnikateľa záväzná.
Kupujúci-spotrebiteľ sa môže informovať o výsledku reklamácie sám na adrese prevádzkarne, v ktorej bola reklamácia uplatnená, alebo na jej linke služieb zákazníkom.
Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu alebo autorizovanému servisu všetku súčinnosť na overenie existencie reklamovanej vady a jej odstránenie (vrátane testovania alebo demontáže výrobku). Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný odovzdať Tovar čistý v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami, vrátane všetkých súčastí a príslušenstva.
Kupujúci je povinný odovzdať Tovar kompletný na reklamačné konanie. Odporúča sa tiež priložiť kópiu dokladu o kúpe, podrobný opis závady a úplné kontaktné údaje (adresa, telefón, e-mail). V prípade, že Kupujúci nedodá Tovar kompletný a jeho kompletnosť je potrebná na zistenie existencie reklamovanej vady a/alebo na jej odstránenie, lehota na vybavenie reklamácie začne plynúť až po dodaní chýbajúcich častí.
Po prijatí Tovaru na reklamáciu Predávajúci nezodpovedá za údaje a informácie Kupujúceho uložené na pevných diskoch, pamäťových alebo iných nosičoch informácií, ktoré sú súčasťou Tovaru prijatého na reklamáciu, ani za stratu týchto údajov a informácií.
Pri uplatnení reklamácie dostane kupujúci písomné potvrdenie - reklamačný protokol, ktorý slúži ako doklad pri vybavovaní reklamácie. Kupujúci je povinný pri vypracovaní reklamačného protokolu uviesť všetky požadované údaje, ktorých úplnosť a správnosť potvrdí podpisom reklamačného protokolu. Reklamačný protokol obsahuje informácie o tom, kedy bola reklamácia podaná, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci-spotrebiteľ požaduje. Ak kupujúci-spotrebiteľ zaslal výrobok na reklamačné konanie prepravnou službou, dostane reklamačný protokol e-mailom.
Kupujúci-spotrebiteľ má nárok na náhradu účelne vynaložených nákladov na reklamáciu, ktorými sa rozumejú najnižšie možné náklady. To zahŕňa najmä poštovné za zaslanie reklamovaného Tovaru. Kupujúci-spotrebiteľ musí požiadať o náhradu týchto nákladov bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca od uplynutia lehoty na uplatnenie práv z chybného plnenia.

 

VII. ODMIETNUTIE PRIJAŤ POHĽADÁVKU

Predávajúci je oprávnený odmietnuť prijatie Tovaru na reklamáciu, ak je Tovar znečistený alebo sú znečistené jeho súčasti.
Predávajúci je tiež oprávnený odmietnuť prevzatie Tovaru, ak Tovar nie je odovzdaný v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami.

 

VIII. PREVZATIE TOVARU ZO ZÁRUČNEJ OPRAVOVNE

Po vybavení reklamácie predávajúci informuje kupujúceho buď SMS správou, e-mailom alebo telefonicky. Ak bol Tovar zaslaný prepravnou službou, bude po spracovaní zaslaný na adresu Kupujúceho.
Predávajúci vydá alebo zašle kupujúcemu písomné potvrdenie, v ktorom uvedie dátum a spôsob vybavenia reklamácie, potvrdenie o vykonaní opravy a dobe trvania reklamácie alebo dôvody zamietnutia reklamácie.
V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného Tovaru zo záručnej opravy do 2 mesiacov od uplynutia doby záručnej opravy je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu skladné vo výške 50 Kč za každý deň omeškania s vyzdvihnutím Tovaru.
Pri vydávaní Tovaru po vybavení reklamácie je Kupujúci povinný predložiť doklad, ktorý pri prevzatí Tovaru dostal na reklamáciu, alebo musí preukázať svoju totožnosť.

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť 1.2.2022. Zmeny v reklamačnom poriadku sa môžu meniť.

 

Príloha č. 1 k postupu pri podávaní sťažností

Vzor formulára na podanie sťažnosti

Adresát (predávajúci):

Internetový obchod: http://www.aurapol.com

Spoločnosť: aurapol s.r.o.

Sídlo: Sumna 125, 671 02 Sumna

IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO: 09318356/CZ09318356

 

E-mailová adresa: info@aurapol.cz

Telefónne číslo: +420 511 110 077

 

Spotrebiteľ:

Moje meno a priezvisko:

Moja adresa:

Môj telefón a e-mail:

 

Uplatnenie práva z chybného plnenia (reklamácia)

Vážený,

Dňa (*) som si vo vašom obchode (*) objednal (špecifikáciu objednávky nájdete nižšie). Výrobok, ktorý som si zakúpil, má však tieto chyby (* tu musíte chybu podrobne opísať). Žiadam, aby bola reklamácia vybavená nasledovne: (* tu by ste mali podrobne opísať požadovaný spôsob vybavenia ; napríklad - "keďže ide o odstrániteľnú vadu, žiadam, aby bol výrobok opravený najneskôr v zákonnej lehote 30 kalendárnych dní). Zároveň vás žiadam o vystavenie písomného potvrdenia o uplatnení reklamácie, v ktorom uvediete, kedy som reklamáciu uplatnil, čo je jej obsahom, spolu s mojím nárokom na opravu/výmenu, a následne potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania (ak ide o opravu, nie o výmenu).

Dátum objednávky (*)/dátum prijatia (*)

Objednávacie číslo:

Finančné prostriedky za objednávku, prípadne za doručenie, boli zaslané (*) 
a bude vrátená prostredníctvom (v prípade bankového prevodu pošlite číslo účtu) (*)

Meno spotrebiteľa:

Adresa spotrebiteľa:

E-mail:

Telefón:

(*) Nehodiace sa prečiarknite alebo doplňte podrobnosti.

 

V (tu vyplňte miesto), v (tu vyplňte dátum)

 

(podpis)
______________________________________

Meno a priezvisko spotrebiteľa

 

Zoznam príloh:

Faktúra za objednaný tovar č. (*)

  

Všeobecné pokyny na podanie žiadosti

Dodávateľ nezodpovedá za škodu a reklamácia nebude uznaná, ak bude zaslaná na inú adresu, ako je adresa pre doručovanie - korešpondenčná adresa.

Pohľadávka je vyrovnaná až vtedy, keď vám to oznámime. Ak zákonná lehota uplynie, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a môžete od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Žiadna položka