Obchodné podmienky

 Tieto obchodné podmienky pre predaj a nákup tovaru obchodnej spoločnosti AURAPOL s.r.o., so sídlom Stanislavova 1617/32, 66902 Znojmo, IČO: 09318356, (ďalej len „obchodné podmienky“) sa vzťahujú na uzatváranie kúpnych zmlúv na tovar (veci hnuteľné) spoločnosti AURAPOL. jej zákazníkov – obchodným partnerom. Tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok upravujú vzťahy vznikajúce medzi spoločnosťou AURAPOL s.r.o. a jej zákazníkmi – obchodnými partnermi pri predaji a nákupe tovaru zákazníkovi, ako kupujúcimi, od spoločnosti AURAPOL s.r.o., ako predávajúceho.

Odberateľ je s týmito obchodnými podmienkami Dodávateľa oboznámený učinením Objednávky s tým, že aktuálne znenie týchto obchodných podmienok je Odberateľovi k dispozícii na internetovej stránke Dodávateľa www.aurapol.sk/obchodne-podmienky-veľkoobchod/, pričom Odberateľ prevedením Objednávky potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami obchodnými podmienkami riadne oboznámil, porozumel ich textu a obsahu, v prípade, že ich Odberateľ zahraničným subjektom nepožaduje ich preklad, a tieto bez výhrad akceptuje.
 

Definícia pojmov
Pre účely týchto obchodných podmienok sa predávajúcim rozumie obchodná spoločnosť AURAPOL s.r.o., so sídlom Stanislavova 1617/32, 66902 Znojmo, IČO: 09318356, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Brne, oddiel C, vložka 118 , veľkoobchod a maloobchod (ďalej len ako „Dodávateľ“).
Na účely týchto obchodných podmienok sa kupujúcim rozumie podnikateľ - fyzická alebo právnická osoba, ktorú má Dodávateľ na základe jej Objednávky (ďalej len ako „Odberateľ“).
Tovarom sa pre účely týchto obchodných podmienok rozumie najmä 3D filament, ako je toto podrobne špecifikované v Cenníku a ktoré bude Odberateľovi dodávané na základe Jednotlivých kúpnych zmlúv uzatváraných k Objednávke Odberateľa a podľa týchto obchodných podmienok za kúpnu cenu uvedenú v Cenníku (ďalej len ako „Tovar “).
Cenníkom sa pre účely týchto obchodných podmienok rozumie veľkoobchodný cenník Dodávateľa vydávaný a priebežne aktualizovaný Dodávateľom, v ktorom sú uvedené veľkoobchodné ceny Tovaru (a to ako „základné ceny“ alebo ako „ceny so zľavou“ pre bežný predaj a pre internetový predaj), prípadne aj odporúčaný rozptyl maloobchodných cien (ďalej len ako „Cenník“).
Pre potreby týchto obchodných podmienok sa Objednávkou rozumie návrh na uzavretie zmluvy urobený Odberateľom vo vzťahu ku konkrétnemu tovaru uvedenému v Cenníku.
Potvrdením Objednávky sa rozumie písomné alebo elektronickými prostriedkami urobené prijatie Objednávky, vychádzajúce zo skutočnosti, že Dodávateľ objednaný Tovar vyrobí alebo má alebo bude mať na sklade a že tento Tovar bude dodaný Odberateľovi (ďalej len ako „Potvrdenie Objednávky“). Čiastočným potvrdením Objednávky sa rozumie písomné alebo elektronickými prostriedkami urobené čiastočné prijatie Objednávky, vychádzajúce zo skutočnosti, že Dodávateľ je schopný vyrobiť, má alebo bude mať na sklade iba časť objednaného Tovaru a že táto časť objednaného Tovaru bude dodaná Odberateľovi (ďalej len ako „Čiastočné potvrdenie Objednávky“). V prípade pochybností o tom, či objednávka bola úplne alebo sčasti potvrdená, sa Potvrdením objednávky či Čiastočným potvrdením Objednávky rozumie aj odoslanie objednaného Tovaru alebo jeho časti Odberateľovi, avšak iba v tom rozsahu (množstve), v akom bol Tovar Odberateľovi skutočne odoslaný.
Kúpnou zmluvou sa pre účely týchto obchodných podmienok rozumie kúpna zmluva, ktorá vznikne na základe Potvrdenia Objednávky či Čiastočného potvrdenia Objednávky Odberateľa zo strany Dodávateľa (ďalej len ako „Kúpna zmluva“).

III. Cena Tovar a platobné podmienky

Odberateľ bude nakupovať Tovar za veľkoobchodné ceny stanovené v Cenníku platnom v čase uzavretia Kúpnej zmluvy. Dodávateľ sa zaväzuje, že o budúcom zvýšení alebo znížení cien v Cenníku upovedomí Odberateľa najmenej tri (3) dni vopred, a to prostredníctvom doručenia novo vydaného Cenníka; nesplnenie tejto povinnosti Dodávateľa však nemá vplyv na skutočnosť, že podľa vôle zmluvných strán je kúpna cena stanovená podľa Cenníka platného v čase uzavretia Kúpnej zmluvy. Odberateľ má nárok na nákup Tovaru za veľkoobchodné ceny uvedené v kolónke „so zľavou“ aktuálneho Cenníka. Ak však Odberateľ neuhradí kúpnu cenu riadne a včas v súlade s ods. 2 tohto článku, zaplatí Dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi veľkoobchodnou cenou uvedenou v kolónke „základná cena“ a veľkoobchodnou cenou uvedenou v kolónke „so zľavou“ Cenníka platného v dobe uzavretia jednotlivej kúpnej zmluvy, a to vo vzťahu k všetkému Tovaru uvedenému vo faktúre Dodávateľa, ktorou bola Odberateľovi táto kúpna cena vyúčtovaná, pričom právo Dodávateľa na náhradu škody v plnom rozsahu tým zostáva nedotknuté.
Faktúry za dodaný Tovar budú splatné v lehote splatnosti uvedenej na faktúre. Lehotu splatnosti je možné predĺžiť alebo stanoviť inak po dohode s Dodávateľom, vždy však ešte pred vystavením príslušnej faktúry. Faktúry budú Odberateľovi zasielané priamo ako súčasť dodávky objednaného Tovaru. Pre prípad pochybností o tom, či boli faktúry Odberateľovi doručené, sa kúpna cena tovaru dodaného Odberateľovi považuje podľa dohody zmluvných strán za splatnú uplynutím štrnástich (14) dní odo dňa dodania Tovaru Odberateľovi.
Pre prípad omeškania Odberateľa s plnením peňažného dlhu sa dojednáva úrok z omeškania vo výške 0,1 % z nezaplatenej sumy za každý začatý deň omeškania, pričom právo Dodávateľa na náhradu škody v plnom rozsahu tým zostáva nedotknuté.
Odberateľ súhlasí s použitím daňových dokladov (predovšetkým faktúr) v elektronickej podobe.
Ak má Odberateľ plniť Dodávateľovi niekoľko záväzkov a poskytnuté plnenie nestačí na splnenie všetkých záväzkov, započíta sa plnenie na istinu záväzkov najskôr splatných, aj keď Odberateľ určí inak. Až ak je splnená istina všetkých splatných záväzkov Odberateľa, započítava sa čiastočné plnenie na úroky z omeškania vzťahujúce sa k záväzkom najskôr splatným a na náklady spojené s uplatnením pohľadávky. Dodávateľ je však oprávnený rozhodnúť podľa svojej voľby o inom splnení záväzkov Odberateľa, než je stanovené v tejto rámcovej zmluve.
Ak je odberateľ v omeškaní so splnením akéhokoľvek svojho peňažného záväzku voči Dodávateľovi, alebo ak je zrejmé, že Odberateľ svoj záväzok alebo jeho časť nesplní, nie je Dodávateľ povinný dodať Odberateľovi žiadny tovar, a to ani tovar, ktorého dodávka už bola Dodávateľom Odberateľovi potvrdená a došlo k uzavretiu čiastkovej kúpnej zmluvy. Dodávateľ je v takom prípade oprávnený požadovať pred dodaním Tovaru Odberateľovi platbu v hotovosti, a to podľa svojej voľby pred alebo najneskôr pri Dodávke tovaru zaslaním Tovaru na dobierku. Dodávateľ je oprávnený použiť (započítať) zálohu zaplatenú Odberateľom vopred na doposiaľ nedodaný Tovar na úhradu ktorejkoľvek zo svojich splatných pohľadávok voči Odberateľovi. To platí aj v prípade, že už bola uzavretá Kúpna zmluva na dodanie Tovaru, na ktorého kúpnu cenu bola záloha poskytnutá; započítaním zálohy nastávajú účinky, ako keby účastníci od kúpnej zmluvy odstúpili. Zmluvné strany si dojednávajú, že preddavok možno započítať aj na nesplatnú pohľadávku Dodávateľa, ak je zrejmé, že Odberateľ svoj peňažný záväzok alebo jeho časť nesplní.
Odberateľ nadobudne vlastnícke právo k Tovaru až úplným zaplatením dohodnutej kúpnej ceny. Pre potreby záväzkových vzťahov medzi Dodávateľom a Odberateľom, najmä pre prípad Kúpnej zmluvy, sa použitie ust. § 2133 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, vylučuje.
Kúpna cena sa viaže ku kurzu meny platnej v štáte sídla Dodávateľa v kurze (devízový stredný kurz vyhlásený Českou národnou bankou) platnému ku dňu uzavretia Jednotlivej kúpnej zmluvy. Ak dôjde ku dňu odoslania Tovaru k zmene vzájomného pomeru meny štátu, v ktorom má sídlo Dodávateľ, a meny, v ktorej je peňažný záväzok vyjadrený, o viac ako 3% (slovom: tri percentá) v neprospech Dodávateľa (mena podľa sídla štátu Dodávateľa oslabí), zmení (navýši) sa v rovnakom pomere aj kúpna cena. Pritom sú rozhodné stredné devízové ​​kurzy vyhlásené Českou národnou bankou.
Učinením Objednávky Odberateľ prehlasuje a potvrdzuje, že disponuje dostatočným množstvom finančných prostriedkov na to, aby uhradil kúpnu cenu objednávaného Tovaru a že nie je v stave hroziaceho úpadku či úpadku ako takého.

Ďalšie práva a povinnosti
Odberateľ predáva Tovar vlastným menom a na vlastný účet. Odberateľ je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by poškodilo dobré meno Dodávateľa alebo Tovaru. Ak poruší Odberateľ túto povinnosť, je Dodávateľ oprávnený túto zmluvu spoluprácu s Odberateľom okamžite ukončiť a od Kúpnej zmluvy odstúpiť.
Pokiaľ Odberateľ hodlá ponúkať a predávať Tovar prostredníctvom internetového predaja, zaväzuje sa vo svojich Objednávkach jednoznačne špecifikovať, že objednávaný Tovar je určený pre internetový predaj. Ak poruší Odberateľ opakovane túto povinnosť, je Dodávateľ oprávnený s Odberateľom ukončiť spoluprácu.
Odberateľ sa zaväzuje, že k žiadosti Dodávateľa poskytne Dodávateľovi fotokópiu poslednej účtovnej závierky v neskrátenej verzii a posledného daňového priznania k dani z príjmov za účelom ich predloženia poisťovni Dodávateľa. Toto poskytnutie dokumentov bude urobené Odberateľom bezplatne.
Dodávateľ sa zaväzuje dodávať Odberateľovi Tovar v množstve uvedenom v Potvrdení Objednávky alebo v Čiastočnom potvrdení Objednávky av obvyklej akosti a prevedení. Dodávateľ zodpovedá za vady Tovaru podľa zák. č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník. Dodávateľ zodpovedá za vady Tovaru, ktoré má Tovar pri jeho dodaní Odberateľovi, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Tovaru Odberateľom v záručnej dobe, ak dal Dodávateľ záruku za akosť Tovaru.
Odberateľ je povinný oznámiť Dodávateľovi vady Tovaru bez zbytočného odkladu potom, keď ich zistil alebo pri náležitej pozornosti zistiť mal.
Výslovne sa vylučuje zodpovednosť Dodávateľa za vady vzniknuté nevhodným skladovaním alebo neodborným zaobchádzaním s Tovarom zo strany Odberateľa alebo tretej osoby (zákazníka). Ak vznikne medzi Dodávateľom a Odberateľom spor o tom, či má Tovar vady alebo či tieto vady vznikli nevhodným skladovaním alebo neodborným zaobchádzaním s Tovarom, budú títo vzniknutú situáciu riešiť zadaním vypracovania znaleckého posudku znalcovi, ktorý bude oslovený na základe dohody Dodávateľa a Odberateľa. Ak bude záverom tohto znaleckého posudku konštatovanie, že reklamovaný Tovar má vady, ktoré neboli spôsobené nevhodným skladovaním alebo neodborným zaobchádzaním s Tovarom, uhradí náklady na vypracovanie znaleckého posudku Dodávateľ. V opačnom prípade bude platiť, že Tovar je bez vád, resp. že vady vznikli nevhodným skladovaním alebo neodborným zaobchádzaním s Tovarom, pričom náklady znaleckého posudku uhradí Odberateľ.

Záverečné ustanovenia
Ak tieto obchodné podmienky neustanovujú inak, použije sa na otázky výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom zákon č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v platnom znení.
Pre prípad, že by Odberateľ bol zahraničným subjektom, tj osobou bez sídla na území Slovenskej republiky, si Dodávateľ a Odberateľ dojednávajú, že rozhodným právom pre Kúpnu zmluvu, tieto obchodné podmienky, ako aj všetky právne vzťahy z Kúpnej zmluvy a jej dojednávania vyplývajúce, je právny poriadok Českej republiky, najmä zákon č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, pričom Dodávateľ a Odberateľ vylučujú použitie medzinárodných zmlúv a dohovorov, najmä Viedenského dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru. Dodávateľ a odberateľ si tiež pre uvedené prípady medzinárodného prvku dojednávajú, že na prerokovanie a rozhodnutie prípadných sporov medzi nimi vyplývajúcimi z Kúpnej zmluvy či vzťahov z nej odvodených budú súdy Slovenskej republiky, keď miestne príslušným bude vždy súd podľa miesta sídla AURAPOL s.r.o.. Rozhodným znením týchto obchodných podmienok, ako aj Objednávky a Potvrdenie Objednávky či Čiastočného potvrdenia Objednávky je verzia týchto dokumentov v slovenskom jazyku.
Odberateľ učinením Objednávky prehlasuje, že mu pred jej učinením boli oznámené všetky pre neho relevantné skutkové i právne okolnosti na posúdenie možnosti uzavrieť vo väzbe na jeho Objednávku Kúpnu zmluvu, a že neočakáva ani nepožaduje od Dodávateľa žiadne ďalšie informácie v tejto súvislosti. Odberateľ a Dodávateľ si dojednávajú, že na vzájomné zmluvné vzťahy medzi nimi vylučujú aplikáciu ust. § 1765 ods. 1 zák. č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník. Odberateľ tiež pre odstránenie akýchkoľvek prípadných pochybností vyhlasuje, že na seba preberá nebezpečenstvo zmeny okolností.
Odchylné dojednania obsiahnuté v Objednávke akceptované Potvrdením Objednávky alebo v rozsahu Čiastočného potvrdenia Objednávky, majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1. 9. 2020