Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Internetového obchodu https://www.aurapol.com

 1. Základné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky”) obchodnej spoločnosti AURAPOL sro, so sídlom Šumná 125, 671 02, Šumná, identifikačné číslo: 09318356, DIČ: CZ09318356, (ďalej len „predávajúci“) ) sú vydané podľa § 1751 ods. 1. zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“).

1.2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu na adrese https://www. .aurapol.com (ďalej „len internetový obchod”).

1.3. Obchodné podmienky a kúpna zmluva sú primárne vyhotovené v slovenskom jazyku, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú jazyk iný. Zmluvný vzťah sa riadi českým právnym poriadkom v jeho účinnom znení.

1.4 Tieto obchodné podmienky vymedzujú vzťah a práva a povinnosti z neho plynúce iba medzi predávajúcim a kupujúcim – fyzickou osobou nepodnikateľom, ktorý uzatvára zmluvu výlučne mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti či samostatného výkonu povolania.

1.5 Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať na základe § 1752 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník. Zmena obchodných podmienok bude kupujúcemu oznámená prostredníctvom internetových stránok predávajúceho, konkrétne na https://www.aurapol.com v Obchodných podmienkach s vyznačením dátumu nadobudnutia účinnosti nových podmienok a možnosťou náhľadu znenia predchádzajúcich.

Druhá strana má právo zmeny, v prípade zmluvy uzatvorenej na dlhodobé na opätovné plnenie, odmietnuť a záväzok z tohto dôvodu vypovedať v lehote jedného mesiaca od doby nadobudnutia účinnosti podmienok nových.

 1. Objednávka tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

2.1 Prezentácia tovaru, uvedeného v internetovom obchode https://www.aurapol.com, nie je ponukou na uzavretie zmluvy, je iba informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

2.2 Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, ak je predávajúci platcom takej dane (DPH) bez poštovného a balného. Cena uvedená pri tovare je cenou za tovar konečnú. Cena tovaru je platná po dobu, kedy je zobrazovaná v internetovom obchode https://www.aurapol.com.

2.3 Internetový obchod https://www.aurapol.com obsahuje aj na špecifickom mieste informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru v rámci jeho doručovania na území Slovenskej republiky.

2.4 Náklady spojené s balením a dodaním tovaru na území Slovenskej republiky, sú vždy uvedené pred odoslaním objednávky prostredníctvom stránok tohto internetového obchodu. Náklady sú kalkulované podľa verejných aj súkromných cenníkov prepravných firiem v závislosti od váhy, spôsobu platby a spôsobu dodania zvoleného v objednávkovom formulári.

2.5 Pred odoslaním objednávky predávajúcemu, je kupujúcemu umožnené objednávku meniť a upravovať údaje, ktoré do objednávky vložil a kontrolovať správnosť vložených údajov.

2.6 Náklady kupujúceho vzniknuté pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na telefónne hovory, náklady na internetové pripojenie, a pod.) na strane kupujúceho, hradí kupujúci sám.

2.7 Kupujúci vykonáva objednanie tovaru týmito spôsobmi:

 1. a) kupujúci „vloží” objednávaný tovar do nákupného košíka internetového obchodu, stlačením tlačidla „Do košíka”, prostredníctvom svojho užívateľského účtu, pokiaľ vykonal v predchádzajúcom kroku registráciu v internetovom obchode https://www.aurapol.com
 2. b) kupujúci „vloží” objednávaný tovar do nákupného košíka internetového obchodu, stlačením tlačidla „Do košíka”, bez nutnosti zákazníckeho účtu a registrácie.

2.8 Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu, kliknutím na tlačidlo „Dokončiť objednávku“. Všetky údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Kupujúci tak potvrdzuje, že vyplnil všetky povinné údaje správne, podľa svojho vedomia a svedomia pri vytváraní objednávky a kliknutím na tlačidlo „Dokončiť objednávku” súhlasí s týmito obchodnými podmienkami. Na potvrdenie a súhlas slúži zatrhávajúce políčko.

2.9 Všetky objednávky odoslané kupujúcim predávajúcemu sú považované predávajúcim za záväzné.

2.10 Bezodkladne po odoslaní objednávky predávajúcemu, vystaví predávajúci potvrdenie o doručení objednávky kupujúcemu prostredníctvom elektronickej pošty na kontakt uvedený kupujúcim v objednávke, alebo v užívateľskom účte internetového obchodu https://www.aurapol.com, kde vykonal kupujúci registráciu. Toto potvrdenie nie je považované za uzavretie kúpnej zmluvy.

2.11 Predávajúcemu vzniká pri doručení objednávky od kupujúceho právo na kontakt kupujúceho za účelom doplnenia chýbajúcich údajov, prípadnú zmenu a úpravu údajov v objednávke.

2.12 Pokiaľ to charakter objednávky vyžaduje, je predávajúci oprávnený kontaktovať kupujúceho a požadovať jeho súčinnosť na uzavretie kúpnej zmluvy.

2.13 Uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká až potvrdením objednávky predávajúcim. Potvrdenie objednávky vystaví predávajúci kupujúcemu a zašle ho na e-mailovú adresu oznámenú mu kupujúcim v objednávke.

2.14 V prípade technickej poruchy na strane predávajúceho, zjavne nesprávneho zobrazenia cien produktov či kombinácií zliav spôsobujúcich minimálnu cenu objednávky internetového obchodu, nie je predávajúci povinný tovar či službu za uvedenú cenu kupujúcemu dodať. A to ani v prípade potvrdenia objednávky alebo jej zaplatenia bezhotovostnou platbou (platobnou kartou, bankovým prevodom, alebo inou platobnou metódou).

2.15 Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú iba na nákup tovaru cez webový internetový obchod https://www.aurapol.com

 1. Cena

3.1 Cenu za tovar a prípadné náklady spojené s dopravou, úpravou produktu (pokiaľ ju predávajúci poskytuje priamo v internetovom obchode), môže kupujúci uhradiť týmito spôsobmi:

 • v hotovosti alebo platobnou kartou na dobierku, v mieste vyzdvihnutia zásielky
 • v hotovosti v predajni predávajúceho, na adrese: Šumná 125, 671 02, Šumná (po predchádzajúcej telefonickej dohode)
 • bezhotovostne prostredníctvom platobného systému: PAYPAL, VISA, MASTERCARD
 • bezhotovostne platobnou kartou
 • pomocou úveru poskytnutého treťou osobou
 • bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho č. IBAN: CZ83 2010 0000 0022 0187 0853, BIC/SWIFT:
  FIOBCZPPXXX (2902058307/2010), vedený v spoločnosti FIO as.

3.2 Kupujúci je povinný predávajúcemu uhradiť kúpnu cenu tovaru, ale aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

3.3 V prípade platby na dobierku alebo v hotovosti, je cena tovaru splatná pri prevzatí alebo ku dňu dodania tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

3.4 V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu spoločne s uvedeným variabilným symbolom, na bankový účet predávajúceho. Záväzok kupujúceho je splnený pripísaním náležitej čiastky kúpnej ceny, na účet predávajúceho.

3.5 Podľa ustanovenia § 1820 ods. 1 písm. q) Občianskeho zákonníka, predávajúci nepožaduje po kupujúcom preddavok, alebo inú obdobnú platbu, pokiaľ to nevyžaduje povaha produktu a ak sa nedohovorí predávajúci s kupujúcim inak. Úhradu kúpnej ceny tovaru pred jeho odoslaním, nemožno považovať ako zálohu.

3.6 Prípadné cenové zvýhodnenia a zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné vzájomne kombinovať, ak sa nerozhodne predávajúci inak. O možnej kombinácii zliav, zvýhodnení a pod. ao konečnej cene tovaru je kupujúci informovaný vždy pred odoslaním objednávky.

3.7. Daňový doklad je predávajúcim vyhotovený až po uhradení kúpnej ceny tovaru kupujúcim a je predávajúcim doručený kupujúcemu na e-mailovú adresu oznámenú mu kupujúcim v objednávke a/alebo fyzicky odovzdaný pri osobnom vyzdvihnutí tovaru v prevádzke predávajúceho a/alebo zaslaný kupujúcemu súčasne s tovarom.

3.8. Predávajúci môže využívať systém prispôsobenia ceny osobe kupujúceho na základe automatizovaného rozhodovania podľa vopred definovaného algoritmu. Pokiaľ je cena prispôsobená kupujúcemu, bude predávajúci o tejto skutočnosti bezodkladne kupujúceho informovať.

3.9. V prípade, že je predmetom záväzku medzi predávajúcim a kupujúcim poskytnutie digitálneho obsahu, služby digitálneho obsahu a veci s digitálnymi vlastnosťami, ktorý nie je dodaný na hmotnom nosiči, spotrebiteľ výslovne súhlasí so začatím plnenia pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a že berie na vedomie, že udelením súhlasu zaniká jeho právo odstúpiť od zmluvy podľa § 1837 písm. l).

 1. Dodanie tovaru

4.1 Náklady na dodanie tovaru sú podľa uvedeného spôsobu a typu doručenia vždy uvedené v objednávke a následnom potvrdení vydanom predávajúcim.

4.2 Kupujúci je povinný prevziať tovar na mieste uvedenom v objednávke, ak tak neurobí, vystavuje sa nebezpečenstvu nedoručenia tovaru a jeho vrátenia späť predávajúcemu. V prípade následne vyžiadaného opakovaného doručenia predávajúcim berie kupujúci na vedomie opakované náklady na dopravu vo výške jej pôvodnej ceny.

4.3 Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru od prepravcu dôkladne skontrolovať zásielku či nie je poškodený obal alebo priamo samotný tovar. Pokiaľ kupujúci nesúhlasí s prevzatím tovaru, je povinný túto skutočnosť bez odkladu oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia závad na obale alebo priamo na tovare, nie je kupujúci povinný zásielku od prepravcu prevziať.

4.4 Zaplatením tovaru a prevzatím tovaru od dopravcu, nadobúda kupujúci vlastnícke právo a všetky povinnosti s tým spojené. Prevzatím tovaru kupujúcim prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo vzniku škody na tovare.

4.5 Tovar je kupujúcemu dodaný:

 • Prostredníctvom spoločnosti(í): PPL, DHL, DPD, GLS, Zásielkovňa
 • Na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke
 • Vo výdajni zásielok spoločnosti: Zásielkovňa, PPL ParcelShop, GLS výdajňa atď..., výdaj je spoplatnený čiastkou 0 Kč.
 • Osobným odberom v prevádzke predávajúceho na adrese: Šumná 125, 671 02, Šumná (po predchádzajúcej telefonickej dohode)

4.6 Osobný odber nie je spoplatnený.

4.7 Tovar je prepravcovi odovzdaný obvykle do 1 pracovných dní.

4.8 Kupujúci, ktorý pri objednaní tovaru zvolil formu doručenia vyzdvihnutím na predajni, je povinný tovar vyzdvihnúť do 2 dní. Predávajúci bude o možnosti vyzdvihnúť tovar osobne informovať kupujúceho zaslaním správy na e-mailovú adresu alebo telefonickým hovorom.

4.9 Predávajúci prehlasuje že ním predávaný digitálny obsah, služby digitálneho obsahu a veci s digitálnymi vlastnosťami, zaisťujú funkčnosť s technickým a programovým vybavením, ktoré sa obvykle s digitálnym obsahom, službou digitálneho obsahu a vecí s digitálnymi vlastnosťami toho istého druhu používa bez toho, aby bolo potrebné ich previesť (kompatibilita), alebo s iným technickým a programovým vybavením, než ktoré sa obvykle s digitálnym obsahom, službou digitálneho obsahu a vecí s digitálnymi vlastnosťami toho istého druhu používa (interoperabilita), ktoré sú predávajúcemu známe alebo u ktorých možno rozumne očakávať, že by mu mohli byť známe.

 1. Zákaznícky účet

5.1 Kupujúci, ktorý vykoná registráciu v internetovom obchode https://www.aurapol.com, môže získať prístup do užívateľského účtu, z ktorého môže vytvárať objednávky tovaru. V prípade, že funkcionalita obchodu umožňuje objednávanie tovaru bez registrácie, môže kupujúci objednávať tovar aj bez registrácie.

5.2 Pri registrácii do užívateľského účtu a pri objednávaní tovaru, je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivé údaje. V prípade zmeny údajov, je kupujúci povinný tieto údaje aktualizovať v užívateľskom účte, prípadne túto zmenu bezodkladne nahlásiť predávajúcemu. Údaje vyplnené kupujúcim sú považované za jediné a správne.

5.3 Prístup k užívateľskému účtu je chránený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť a tieto údaje nesmie kupujúci poskytnúť tretej osobe, ak tak urobí, potom iba na vlastnú zodpovednosť. Prevádzkovateľ webu https://www.aurapol.com uchováva prístupové údaje k účtu Kupujúceho v šifrovanej forme.

5.4 Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie užívateľského účtu treťou osobou.

5.5 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť kupujúcemu užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď ho kupujúci aktívne nevyužíva preukázateľne dlhšiu dobu ako 12 mesiacov. Poprípade pokiaľ kupujúci poruší povinnosti kúpnej zmluvy a týchto všeobecných obchodných podmienok či inej obchodnej dohody s prevádzkovateľom webu https://www.aurapol.com.

5.6 Prevádzkovateľ webu https://www.aurapol.com nie je povinný zaistiť nepretržitú prevádzku užívateľských účtov, to najmä pre plánované odstávky, aktualizácie či poruchy.

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

6.1 Podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemôže kupujúci odstúpiť od kúpnej zmluvy v týchto prípadoch:

 • o poskytovaní služieb, ak boli v plnom rozsahu poskytnuté; v prípade plnenia za odplatu, iba ak začalo s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzavretím zmluvy poučil spotrebiteľa, že poskytnutím plnenia zaniká právo odstúpiť od zmluvy,
 • o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávisle od vôle podnikateľa ak ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • o dodaní alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy s tým, že dodanie je možné uskutočniť až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých skutočná hodnota závisí od výchyliek trhu nezávislých na vôli podnikateľa,
 • o dodávke tovaru vyrobeného podľa požiadaviek spotrebiteľa alebo prispôsobeného jeho osobným potrebám,
 • o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, alebo tovaru s krátkou dobou spotreby, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní vzhľadom na svoju povahu nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
 • o neodkladnej oprave alebo údržbe, ktorá sa má vykonať v mieste určenom spotrebiteľom na jeho výslovnú žiadosť; to však neplatí pre vykonanie iných ako vyžiadaných opráv či dodanie iného tovaru ako náhradných dielov nutných na vykonanie opravy alebo údržby,
 • o dodávke tovaru v zapečatenom obale, ktorý z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov nie je vhodné vrátiť potom, čo ho spotrebiteľ porušil,
 • o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu v zapečatenom obale, ak ho spotrebiteľ porušil,
 • o dodávke novín, periodík alebo časopisov s výnimkou zmlúv o predplatnom na ich dodávanie,
 • o ubytovaní, preprave tovaru, nájme dopravného prostriedku, stravovaní alebo využití voľného času, pokiaľ má byť podľa zmluvy plnené k určitému dátumu alebo v určitom období,
 • uzatvárané na základe verejnej dražby podľa iného zákona, ktoré môže byť spotrebiteľ fyzicky prítomný, alebo
 • o dodaní digitálneho obsahu, ktorý nie je dodaný na hmotnom nosiči, potom, čo sa začalo s plnením; v prípade plnenia za odplatu, pokiaľ začalo s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, spotrebiteľ bol poučený, že tým právo odstúpiť od zmluvy zaniká, a podnikateľ mu poskytol potvrdenie podľa § 1824a ods. 1 a 2 alebo § 1828 ods. 3 a 4. 2 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.

6.2 Pokiaľ neplatia prípady uvedené v odseku 6.1, týchto všeobecných podmienok pre odstúpenie od kúpnej zmluvy, je kupujúci oprávnený podľa § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka, odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

6.3 Pokiaľ je objednávka rozdelená, poprípade obsahuje niekoľko častí (alebo tovaru), ktoré sú dodávané v časovom rozostupe, lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy začína plynúť od dodania poslednej časti (tovaru).

6.4 Odstúpenie od kúpnej zmluvy, musí byť predávajúcemu odoslané v tejto lehote (najneskôr 14 dní od prevzatia poslednej časti, alebo tovaru objednávky).

6.5 V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka, vráti predávajúci prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu do 14 dní od prijatia tovaru. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako bude tovar doručený späť predávajúcemu, alebo inak podľa dohody s kupujúcim.

6.6 Kupujúci vráti predávajúcemu tovar, ktorý nesmie byť poškodený, nesmie javiť známky nadmerného užívania a nesmie byť znečistený či inak znehodnotený. Pokiaľ je to možné, vráti kupujúci tovar aj v pôvodnom obale. Kupujúci zodpovedá podnikateľovi iba za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než je nutné na to, aby sa oboznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru.

6.7 Ak je v ponuke predávajúceho niekoľko možností doručenia tovaru, je pri odstúpení od zmluvy a vrátení tovaru kupujúcim späť predávajúcemu vždy kupujúcemu vrátená čiastka poštovného podľa najlacnejšieho spôsobu doručenia podľa danej varianty. Táto čiastka je potom vrátená predávajúcim kupujúcemu, oproti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

6.8 Peňažné prostriedky budú vrátené kupujúcim rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci prijal, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

6.9 Ak je súčasťou objednávky darček od predávajúceho, odstúpením od kúpnej zmluvy nie je kupujúci povinný tento darček predávajúcemu vrátiť.

6.10 Odstúpenie od kúpnej zmluvy je nutné zaslať predávajúcemu na doručovaciu adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach alebo na e-mailovú adresu: info@aurapol.sk, prípadne iným komunikačným kanálom využívaným predávajúcim. Predávajúci bezodkladne potvrdí prijatie odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu.

6.11 Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy, je možné využiť formulár poskytnutý predávajúcim a uvedený na konci týchto všeobecných obchodných podmienok. Formulár na odstúpenie od zmluvy je kupujúcemu zasielam súčasne s potvrdením objednávky a je tiež k dispozícii na stiahnutie samostatne na adrese https://www.aurapol.com.

6.12 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy až do okamihu prevzatia tovaru kupujúcim. Môže tak urobiť v niekoľkých prípadoch, ako je napríklad vypredanie zásob, prerušenie dodávky tovaru od výrobcu alebo dodávateľa, alebo z dôvodu nedostupnosti tovaru a iných prípadov vzniknutých treťou stranou.

6.13 V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcim, predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom e-mailovej adresy, telefónu alebo iného komunikačného kanálu. Všetky prijaté peňažné prostriedky vrátane nákladov za dopravu od kupujúceho, budú vrátené predávajúcim späť a to rovnakým spôsobom, prípadne iným spôsobom určeným kupujúcim.

6.14 Ak je predmetom záväzku medzi predávajúcim a kupujúcim poskytnutie digitálneho obsahu, služby digitálneho obsahu a veci s digitálnymi vlastnosťami, ktorý nie je dodaný na hmotnom nosiči, končí lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy uplynutím štrnástich dní odo dňa uzavretia zmluvy.

6.15 Ak odstúpi kupujúci od zmluvy a ak mu bol v súvislosti s poskytovaním digitálneho obsahu odovzdaný hmotný nosič, vydá ho predávajúcemu na jeho žiadosť a náklady bez zbytočného odkladu. Predávajúci môže o vydanie hmotného nosiča požiadať do štrnástich dní od ukončenia záväzku. A zároveň sa kupujúci zdrží užívania podľa § 2389o, ods. 2 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.

6.16 Kupujúci nenesie žiadne náklady na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ak bolo predmetom kúpnej zmluvy dodanie digitálneho obsahu, služby digitálneho obsahu a veci s digitálnymi vlastnosťami, ktorý nebol dodaný na hmotnom nosiči a predávajúci ho dodal pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, hoci kupujúci o to výslovne nežiadal, alebo nevzal výslovne na vedomie, že mu právo na odstúpenie od zmluvy zanikne, alebo predávajúci neposkytol kupujúcemu potvrdenie podľa § 1824a ods. 1 a 2 alebo § 1828 ods. 3 a 4. zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.

6.17 Kupujúci nemusí uvádzať konkrétny dôvod odstúpenia od kúpnej zmluvy.

 1. Práva z chybného plnenia

7.1 Práva z chybného plnenia sa riadia podľa ustanovení § 1914 až 1925, § 2099 až § 2117, ďalej potom § 2161 až § 2174b zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, ďalej podľa zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

7.2 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci vec prevzal,

 • má vec vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,
 • sa vec hodí na účel, ktorý na jej použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa,
 • vec zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
 • je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti,
 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.3 Ak sa prejaví vada v priebehu dvanástich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.

7.4 Ak to pripúšťa povaha tovaru alebo služby, má kupujúci právo na kontrolu alebo predvedenie funkciu výrobku.

7.5 Ak kupujúci neoznámil vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť, súd mu právo z vadného plnenia neprizná. Ak ide o skrytú vadu, platí to isté, ak nebola vada oznámená bez zbytočného odkladu po tom, čo ju kupujúci mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov po odovzdaní veci.

7.6 Ak sa vyskytne na tovare vada, pre ktorú nemožno tovar využívať obvyklým spôsobom, môže kupujúci uplatniť u predávajúceho právo z vadného plnenia („reklamácie“) a požadovať:

 • odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej vady
 • primeranú zľavu z kúpnej ceny,
 • odstránenie vady opravou veci
 • odstúpenie od zmluvy.

7.7 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, pokiaľ tovar:

 • vykazuje podstatnú vadu, ktorá znemožňuje jeho užívanie obvyklým spôsobom,
 • pokiaľ nie je možné tovar používať kvôli opakujúcim sa vadám aj vadám/vade po vykonanej oprave,
 • pri väčšom počte chýb (3 a viac chýb),
 • je z vyhlásenia predávajúceho alebo z okolností zjavné, že vada nebude odstránená v primeranom čase alebo bez značných ťažkostí pre kupujúceho.

7.8 Kupujúci písomne informuje predávajúceho, aké právo si zvolil pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady predávajúcemu. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak žiadal kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná.

7.9 Kým kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu vadu. Iné vady môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním novej veci; voľba nesmie kupujúcemu spôsobiť neprimerané náklady.

7.10 Právo z vadného plnenia kupujúci nemôže uplatniť, pokiaľ pri prevzatí o vade vedel, alebo ju sám spôsobil.

7.11 Predávajúci je povinný prijať reklamáciu na adrese prevádzky alebo v sídle i mieste podnikania, pokiaľ to povaha a druh tovaru umožňuje.

7.12 Predávajúci písomne vyrozumie kupujúceho o výsledku reklamácie.

7.13 Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri tovare v dobe dvadsiatich štyroch (24) mesiacov od prevzatia tovaru. Ak však ide o tovar s uvedeným dátumom spotreby, v takom prípade sa lehota skracuje na dátum spotreby uvedený na obale.

 1. Mimosúdne riešenie sporu

8.1 Vzájomné spory medzi predávajúcim a kupujúcim riešia všeobecné súdy.

8.2 Kupujúci má podľa zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy. Subjektom, ktorý je oprávnený mimosúdne riešenie sporu vykonávať je Česká obchodná inšpekcia (skrátene ČOI) na adrese Štěpánska 567/15, 120 00, Praha 2 - Nové Mesto. Ako postupovať v prípade mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, vrátane možnosti návrhu, nájdete na internetovej stránke https://www.coi.cz/ a https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

8.3 Pomoc v prípade cezhraničného mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov zabezpečuje Európske spotrebiteľské centrum Česká republika (skrátene ESC ČR). Kontaktná adresa ESC ČR je Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2 - Nové Mesto. Rady a informácie o jednotlivých trhoch, vrátane platformy pre riešenie mimosúdnych spotrebiteľských sporov, nájdete na internetových stránkach https://evropskyspotrebitel.cz/a https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/ .

 1. Záverečné ustanovenia

9.1 Dojednania plynúce z týchto obchodných podmienok a podľa nich uzavreté kúpne zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim, v prípade vstupu zahraničného subjektu, sú podriadené zákonom Slovenskej republiky. Týmto však nie sú dotknuté práva kupujúceho podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I).

9.2 V prípade zásahu vyššej moci alebo akomkoľvek inom výpadku internetového obchodu, nie je predávajúci zodpovedný za nemožnosť realizácie objednávky.

9.3 V kúpnej zmluve je možné dojednať odchylné dojednania, ktoré potom majú prednosť pred ustanovením týchto obchodných podmienok.

9.4 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu či doplnenie týchto obchodných podmienok. Týmto ustanovením však nie je dotknuté právo a povinnosti, podľa predchádzajúcej verzie všeobecných podmienok.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 23.02.2024.

 1. Reklamačný poriadok

10.1 Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok internetového obchodu https://www.aurapol.com, a definuje základné podmienky a spôsob reklamácie vád tovaru kupujúcim.

Tento reklamačný poriadok vychádza z ustanovení zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov a zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa. Tento reklamačný poriadok vymedzuje vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim - fyzickou osobou nepodnikateľom, ktorý uzatvára zmluvu výlučne mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti či samostatného výkonu povolania.

10.2 Kupujúci je povinný sa zoznámiť so všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom, ešte pred objednaním tovaru, najneskôr sa s nimi však kupujúci oboznámi pred odoslaním objednávky v internetovom obchode https://www.aurapol.com, keď súhlas s ich porozumením a zoznámením sa s nimi potvrdí kupujúci zaškrtnutím príslušného poľa pri vytváraní objednávky samotnej. Bez zaškrtnutia tohto poľa nie je možné objednávku kupujúceho odoslať. Predávajúci/Prevádzkovateľ webu https://www.aurapol.com eviduje objednávky Kupujúcich, tiež eviduje zaškrtnutie uvedeného poľa.

10.3 Uzavretie kúpnej zmluvy a prevzatie tovaru kupujúcim, je považované za súhlas s reklamačným poriadkom a obchodnými podmienkami.

10.4 Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru v internetovom obchode https://www.aurapol.com najmä daňovým dokladom vystaveným predávajúcim.

10.5 Kupujúci môže pre urýchlenie reklamačného procesu popísať vady na tovare a zvoliť spôsob vybavenia reklamácie.

10.6 Pokiaľ je objednávka rozdelená, poprípade obsahuje niekoľko častí (alebo tovaru), ktoré sú dodávané v časovom rozostupe, lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy začína plynúť od dodania poslednej časti (tovaru). Odstúpenie od kúpnej zmluvy, musí byť predávajúcemu odoslané v tejto lehote (najneskôr 14 dní od prevzatia poslednej časti, alebo tovaru objednávky).

10.7 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci vec prevzal,

 • má vec vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,
 • sa vec hodí na účel, ktorý na jej použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa,
 • vec zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
 • je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti,
 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

10.8 Ak sa prejaví vada v priebehu dvanástich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.

10.9 Predávajúci je povinný prijať reklamáciu na adrese prevádzky alebo v sídle aj mieste podnikania, pokiaľ to povaha tovaru umožňuje. Adresa pre príjem reklamácie tovaru je: Šumná 125, 671 02, Šumná, support@aurapol.cz.

10.10 Predávajúci písomne ​​vyrozumie kupujúceho o prevzatí tovaru na reklamáciu ao výsledku reklamácie.

10.11 Tento reklamačný poriadok upravuje reklamáciu vád, ktoré sa vyskytnú pri tovare v dobe dvadsiatich štyroch (24) mesiacov od prevzatia, alebo v rámci záruky na akosť (napríklad predĺžená záruka).

10.12 Tento reklamačný poriadok neupravuje tovar s uvedeným dátumom spotreby v zmysle ust. č. 10.15 týchto podmienok.

10.13 Ak predávajúci neodstráni vadu včas alebo vadu odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo môže od kúpnej zmluvy odstúpiť.

10.14 Kupujúci môže uplatniť reklamáciu a podľa svojej voľby požadovať vybavenie podľa bodov v odseku 6.6 Obchodných podmienok predávajúceho.

10.15 Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri tovare v dobe dvadsiatich štyroch (24) mesiacov od prevzatia. Ak však nejde o tovar s uvedeným dátumom spotreby, v takom prípade sa lehota skracuje na dátum spotreby uvedený na obale.

10.16 Ak o to požiada kupujúci, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti v prípade vadného plnenia. Predávajúci má povinnosti z vadného plnenia najmenej v takom rozsahu, v akom trvajú povinnosti z vadného plnenia výrobcu.

10.17 Ak je to potrebné, vysvetlí predávajúci v potvrdení zrozumiteľným spôsobom obsah, rozsah, podmienky a dobu trvania svojej zodpovednosti i spôsob, akým možno uplatniť práva z nej plynúce. V potvrdení predávajúci zároveň uvedie, že ďalšie práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe veci viažu, nie sú dotknuté.

Nesplnenie týchto povinností nie je na ujmu platnosti potvrdenia.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 23.02.2024

Doručovacia adresa pre zaslanie odstúpenia od zmluvy: Šumná 125, 671 02, Šumná, support@aurapol.cz.