Terms of personal data protection

I.

Przepisy podstawowe

Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: "GDPR") jest Aurapol s.r.o., numer rejestracyjny spółki 09318356, z siedzibą przy Sumna 125, 671 02 Sumna, zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym w Rejestrze Handlowym w Brnie, dział C, wkładka 118420 (dalej: "Administrator").
Dane kontaktowe Administratora to:

Adres: Sumna 125, 671 02 Sumna

e-mail: info@aurapol.com

tel.: 511 110 077

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator sieciowy lub jeden bądź kilka konkretnych elementów fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychologicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej.
Administrator nie powołał inspektora ochrony danych

II.

Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe, które przekazałeś administratorowi lub dane osobowe, które administrator uzyskał w wyniku realizacji Twojego zamówienia:
imię i nazwisko
adres e-mail
adres pocztowy
telefon
...
Administrator przetwarza Państwa dane identyfikacyjne, kontaktowe oraz dane niezbędne do wykonania umowy.

 

III.

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Prawnym powodem przetwarzania danych osobowych jest.
wykonanie umowy między Państwem a administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b GDPR,
wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) GDPR,
uzasadniony interes administratora w zapewnieniu marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu wysyłania informacji handlowych i biuletynów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR,
Państwa zgoda na przetwarzanie w celu świadczenia marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu wysyłania informacji handlowych i biuletynów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR w połączeniu z § 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 Dz.U., o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego, w przypadku braku zamówienia na towary lub usługi.
Celem przetwarzania danych osobowych jest.
do realizacji Państwa zamówienia oraz do wykonywania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego łączącego Państwa z administratorem; przy składaniu zamówienia wymagane są dane osobowe, które są niezbędne do skutecznej realizacji zamówienia (imię i nazwisko oraz adres, kontakt), podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym do zawarcia i wykonania umowy, bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ani jej wykonanie przez administratora,
wypełnianie obowiązków prawnych wobec państwa,
Nie ma automatycznego indywidualnego podejmowania decyzji przez administratora w rozumieniu art. 22 GDPR.      

 

IV.

Okres przechowywania danych

Administrator przechowuje dane osobowe
przez okres niezbędny do realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego łączącego Państwa z administratorem oraz realizacji roszczeń wynikających z tego stosunku umownego (przez okres 15 lat od zakończenia stosunku umownego).
przez okres do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, jednak nie dłużej niż 10 lat, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody.
Po upływie okresu przechowywania administrator usunie dane osobowe.

 

V.

Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy administratora)

Odbiorcami danych osobowych są następujące osoby
zaangażowanych w dostawę towarów/usług/realizację płatności w ramach umowy,
świadczenie usług obsługi e-sklepu oraz innych usług w związku z prowadzeniem e-sklepu,
Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (państwa spoza UE) lub organizacji międzynarodowej.       

 

VI.

Przetwórcy danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się przez Administratora, ale następujące podmioty przetwarzające mogą również przetwarzać dane osobowe dla Administratora:
Usługodawca: ----
firma: ----
ewentualnie innego dostawcy usług i aplikacji oprogramowania do przetwarzania, z których administrator nie korzysta obecnie.

 

 

VI.

Twoje prawa

Zgodnie z warunkami określonymi w GDPR, masz
Prawo do dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 GDPR,
prawo do sprostowania swoich danych osobowych zgodnie z art. 16 GDPR lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 GDPR,
prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 GDPR,
prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 GDPR,
prawo do przenoszenia danych na mocy art. 20 GDPR; oraz
prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres lub e-mail administratora określony w art. III niniejszego regulaminu.
Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważają Państwo, że Państwa prawo do ochrony danych zostało naruszone lub do podjęcia działań prawnych.

 

VII.

Warunki bezpieczeństwa danych osobowych

Administrator oświadcza, że podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.
Administrator zastosował środki techniczne zabezpieczające przechowywanie danych oraz przechowywanie danych osobowych w formie papierowej
Administrator oświadcza, że dostęp do danych osobowych mają jedynie osoby przez niego upoważnione.

VIII.

Postanowienia końcowe

Składając zamówienie z formularza zamówienia online, potwierdzasz, że zapoznałeś się z polityką prywatności i akceptujesz ją w całości.
Zgadzasz się na te warunki, zaznaczając pole zgody w formularzu zamówienia online. Zaznaczając pole zgody, potwierdzasz, że zapoznałeś się z polityką prywatności i że akceptujesz ją w całości.
Administratorowi przysługuje prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Opublikuje nową wersję Polityki Prywatności na swojej stronie internetowej, a także prześle Ci ją na adres e-mail, który podałeś administratorowi.

 

Warunki te wejdą w życie z dniem 1 lutego 2022 r.

No item