Zasady i warunki

Ogólne Warunki

Sklep internetowy https://www.aurapol.com

 1. Postanowienia podstawowe

Niniejsze ogólne warunki handlowe (zwane dalej „regulaminami”) spółki handlowej AURAPOL s.r.o. z siedzibą pod adresem Šumná 125, 671 02, Šumná, numer identyfikacyjny: 09318356, numer VAT: CZ09318356, (zwane dalej jako „sprzedawca”) wydawane są zgodnie z § 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Dz.U., Kodeks cywilny, ze zmianami (zwanej dalej „Kodeksem cywilnym”).

1.2. Niniejsze warunki regulują wzajemne prawa i obowiązki stron umowy powstałe w związku z lub na podstawie umowy kupna (zwanej dalej „umową zakupu”) zawartej pomiędzy sprzedawcą a inną osobą fizyczną (zwaną dalej „umową sprzedaży”) „Kupujący”) za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem https://www.aurapol.com​ ​(dalej „​tylko sklep internetowy​”).

1.3. Ogólne warunki handlowe i umowa kupna są sporządzone przede wszystkim w języku czeskim, chyba że strony umowy ustalą inny język. Stosunek umowny podlega prawu czeskiemu ze zmianami.

1.4 Niniejszy regulamin określa stosunek oraz prawa i obowiązki z niego wynikające wyłącznie pomiędzy sprzedawcą a kupującym – osobą fizyczną niebędącą przedsiębiorcą, która zawiera umowę wyłącznie poza zakresem swojej działalności gospodarczej lub samodzielnego wykonywania swojej działalności zawód.

1.5 Sprzedawca może zmienić lub uzupełnić treść Regulaminu na podstawie § 1752 ustawy nr 89/2012 Dz. Kodeks Cywilny. O zmianie Regulaminu Kupujący zostanie poinformowany za pośrednictwem strony internetowej Sprzedawcy, w szczególności pod adresem https://www.aurapol.com w Regulaminie, ze wskazaniem daty wejścia w życie nowego Regulaminu oraz możliwością podglądu treści Regulaminu. poprzednie.

Druga strona ma prawo odmówić zmian w przypadku umowy długoterminowej o wielokrotnym wykonaniu i wypowiedzieć zobowiązanie z tego powodu w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie nowych warunków.

 1. Zamawianie towaru i zawarcie umowy kupna

2.1 Prezentacja towarów znajdujących się w sklepie internetowym https://www.aurapol.com nie stanowi oferty zawarcia umowy, ma jedynie charakter informacyjny i sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy sprzedaży dotyczącej tych towarów.

2.2 Ceny towarów podawane są z uwzględnieniem podatku od towarów i usług, jeżeli sprzedawca jest płatnikiem tego podatku (VAT), z wyłączeniem kosztów wysyłki i opakowania. Cena podana przy towarze jest ostateczną ceną za towar. Cena towaru obowiązuje przez czas uwidocznienia w sklepie internetowym https://www.aurapol.com.

2.3 Sklep internetowy ​https://www.aurapol.com​ ​zawiera także w konkretnym miejscu informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów w ramach ich dostawy na terytorium Republiki Czeskiej.

2.4 Koszty związane z pakowaniem i dostawą towaru na terytorium Republiki Czeskiej są każdorazowo podawane przed wysłaniem zamówienia za pośrednictwem strony internetowej tego sklepu internetowego. Koszty naliczane są według publicznych i prywatnych cenników firm transportowych w zależności od wagi, sposobu płatności i sposobu dostawy wybranego w formularzu zamówienia.

2.5 Kupujący przed wysłaniem zamówienia do Sprzedającego ma możliwość zmiany zamówienia i edycji danych, które podał w zamówieniu oraz sprawdzenia poprawności wprowadzonych danych.

2.6 Koszty kupującego powstałe w związku z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość w związku z zawarciem umowy kupna (koszty rozmów telefonicznych, koszty połączenia internetowego itp.) po stronie kupującego pokrywa sam kupujący.

2.7 Kupujący zamawia towar w następujący sposób:

 1. a) kupujący „wkłada” zamówiony towar do koszyka sklepu internetowego poprzez naciśnięcie przycisku „Dodaj do koszyka”, poprzez swoje konto użytkownika, jeżeli dokonał rejestracji w sklepie internetowym https://www.aurapol.com w poprzedni krok
 2. b) kupujący „wkłada” zamówiony towar do koszyka sklepu internetowego poprzez naciśnięcie przycisku „Dodaj do koszyka”, bez konieczności zakładania konta klienta i rejestracji.

2.8 Kupujący przesyła zamówienie do Sprzedającego poprzez kliknięcie przycisku „Zakończ zamówienie”. Wszystkie dane podane w zamówieniu Sprzedający uważa za prawidłowe. Kupujący potwierdza tym samym, że podczas tworzenia zamówienia, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i sumieniem, prawidłowo wypełnił wszystkie obowiązkowe dane, a klikając przycisk „Zakończ zamówienie” wyraża zgodę na niniejsze warunki. Pole wyboru służy do potwierdzenia i wyrażenia zgody.

2.9 Wszystkie zamówienia wysłane przez kupującego do sprzedającego są przez sprzedającego uważane za wiążące.

2.10 Niezwłocznie po przesłaniu zamówienia do Sprzedawcy, Sprzedający wystawi Kupującemu potwierdzenie dostarczenia zamówienia drogą elektroniczną na adres kontaktowy podany przez Kupującego w zamówieniu lub na koncie użytkownika sklepu internetowego https:// /www.aurapol.com, gdzie kupujący dokonał rejestracji. Potwierdzenie to nie jest uznawane za zawarcie umowy kupna.

2.11 Po otrzymaniu zamówienia od kupującego, sprzedający ma prawo skontaktować się z kupującym w celu uzupełnienia brakujących danych oraz ewentualnej zmiany i modyfikacji danych w zamówieniu.

2.12 Jeżeli charakter zamówienia tego wymaga, sprzedający ma prawo skontaktować się z kupującym i poprosić go o współpracę w celu zawarcia umowy kupna.

2.13 Zawarcie umowy kupna pomiędzy sprzedającym a kupującym następuje dopiero w momencie potwierdzenia zamówienia przez sprzedającego. Sprzedawca wydaje kupującemu potwierdzenie zamówienia i przesyła je na adres e-mail podany przez kupującego w zamówieniu.

2.14 W przypadku awarii technicznej po stronie Sprzedawcy, ewidentnie błędnego wyświetlenia cen produktów lub splotu rabatów powodujących cenę minimalną zamówienia w Sklepie internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do dostarczenia towaru lub usługi Sprzedającemu kupującego po określonej cenie. Nawet jeśli zamówienie zostanie potwierdzone lub opłacone w formie płatności bezgotówkowej (karta płatnicza, przelew bankowy lub inny sposób płatności).

2.15 Niniejszy regulamin dotyczy wyłącznie zakupu towarów za pośrednictwem sklepu internetowego https://www.aurapol.com

 1. Cena

3.1 Cenę za towar oraz wszelkie koszty związane z transportem, modyfikacją produktu (jeżeli sprzedawca podał ją bezpośrednio w sklepie internetowym) kupujący może uiścić w następujący sposób:

 • gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze, w miejscu odbioru przesyłki
 • gotówką w sklepie sprzedającego pod adresem: Šumná 125, 671 02, Šumná (po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu)
 • bezgotówkowo za pośrednictwem systemów płatności: PAYPAL, VISA, MASTERCARD
 • bezgotówkowo za pomocą karty kredytowej
 • korzystanie z pożyczki udzielonej przez stronę trzecią
 • przelewem bezgotówkowym na rachunek bankowy sprzedającego nr IBAN: CZ83 2010 0000 0022 0187 0853, BIC/SWIFT:
  FIOBCZPPXXX (2902058307/2010) prowadzony w firmie FIO as.

3.2 Kupujący jest zobowiązany zapłacić sprzedającemu cenę zakupu towaru, ale także koszty związane z opakowaniem i dostawą towaru. O ile wyraźnie nie określono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towaru.

3.3 W przypadku płatności za pobraniem lub gotówką cena towaru płatna jest przy odbiorze lub w dniu dostarczenia towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest płatna w ciągu kilku dni od zawarcia umowy kupna.

3.4 W przypadku płatności bezgotówkowej kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny zakupu wraz z określonym symbolem zmiennym na rachunek bankowy sprzedającego. Zobowiązanie kupującego zostaje spełnione poprzez zaksięgowanie odpowiedniej kwoty ceny zakupu na koncie sprzedającego.

3.5 Zgodnie z postanowieniami §1820 ust. 1 lit q) Kodeksu Cywilnego, sprzedający nie wymaga od kupującego zadatku ani innej płatności o podobnym charakterze, chyba że wymaga tego charakter towaru i sprzedawca nie ustalił z kupującym inaczej. Zapłata ceny zakupu towaru przed jego wysyłką nie może być traktowana jako zadatek.

3.6 Ewentualnych korzyści cenowych i rabatów od ceny zakupu towaru nie można ze sobą łączyć, chyba że sprzedawca postanowi inaczej. Kupujący jest zawsze informowany o możliwych kombinacjach rabatów, korzyści itp. oraz ostatecznej cenie towaru przed wysłaniem zamówienia.

3.7. Dokument podatkowy wystawiany jest przez sprzedającego dopiero po zapłaceniu przez kupującego ceny zakupu towaru i dostarczany przez sprzedającego kupującemu na adres e-mail podany przez kupującego w zamówieniu i/lub fizycznie wręczany przy osobistym odbiorze towaru u sprzedającego i/lub wysłaniu go do kupującego w tym samym czasie co towar.

3.8. Sprzedawca może skorzystać z systemu dostosowania ceny do osoby kupującego, opartego na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji według z góry określonego algorytmu. Jeżeli cena będzie dostosowana do kupującego, sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie kupującego.

3.9. W przypadku gdy przedmiotem zobowiązania między sprzedawcą a kupującym jest dostarczanie treści cyfrowych, usługa treści cyfrowych oraz rzecz o właściwościach cyfrowych, która nie jest dostarczana na nośniku fizycznym, konsument wyraźnie wyraża zgodę na przystąpienie do świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i że przyjmuje do wiadomości, że wyrażając zgodę, przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z § 1837 lit. l).

 1. Dostawa towaru

4.1 Koszty dostawy towaru są zawsze podane w zamówieniu i późniejszym potwierdzeniu wystawionym przez sprzedawcę, zgodnie z określonym sposobem i rodzajem dostawy.

4.2 Kupujący ma obowiązek odebrać towar w miejscu wskazanym w zamówieniu, jeżeli tego nie uczyni, naraża się na ryzyko niedostarczenia towaru i jego zwrotu sprzedającemu. W przypadku kolejnej, powtarzającej się dostawy na żądanie sprzedającego, kupujący uwzględnia ponowne koszty transportu w wysokości pierwotnej ceny.

4.3 Kupujący, odbierając towar od przewoźnika, ma obowiązek dokładnie sprawdzić przesyłkę pod kątem uszkodzeń opakowania lub samego towaru. Jeżeli kupujący nie wyrazi zgody na przejęcie towaru, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym przewoźnika. W przypadku stwierdzenia wad na opakowaniu lub bezpośrednio na towarze, kupujący nie ma obowiązku przyjęcia przesyłki od przewoźnika.

4.4 Płacąc za towar i przejmując towar od przewoźnika, kupujący nabywa prawo własności i wszystkie związane z tym obowiązki. Z chwilą odbioru towaru przez kupującego ryzyko uszkodzenia towaru przechodzi na kupującego.

4.5 Towar dostarczany jest kupującemu:

 • Za pośrednictwem firmy:​ PPL, DHL, DPD, GLS, Zásilkovna​
 • Na adres podany przez kupującego w zamówieniu
 • W firmowym punkcie nadania przesyłek:​ Poczta, PPL ParcelShop, punkt nadania GLS itp., opłata za nadanie wynosi 0 CZK.
 • Odbiór osobisty w siedzibie sprzedającego pod adresem: Šumná 125, 671 02, Šumná (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym) ​

4.6 Za odbiór osobisty nie pobiera się opłat.

4.7 Towar jest zazwyczaj przekazywany przewoźnikowi w ciągu 1 dnia roboczego.

4.8 Kupujący, który zamawiając towar wybrał formę dostawy poprzez odbiór w sklepie, zobowiązany jest do odbioru towaru w terminie 2 dni. Sprzedawca osobiście poinformuje kupującego o możliwości odbioru towaru poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail lub telefonicznie.

4.9 Sprzedający oświadcza, że sprzedawane przez niego Treści cyfrowe, usługi w zakresie treści cyfrowych oraz rzeczy o właściwościach cyfrowych zapewniają funkcjonalność ze sprzętem technicznym i oprogramowaniem zwykle używanym do obsługi treści cyfrowych, usług w zakresie treści cyfrowych oraz rzeczy o właściwościach cyfrowych tego samego rodzaju, bez konieczności ich konwersji (kompatybilność) lub z innym sprzętem technicznym i oprogramowaniem niż zwykle używany w przypadku treści cyfrowych, usługi w zakresie treści cyfrowych i rzeczy o właściwościach cyfrowych tego samego rodzaju (interoperacyjność), o których sprzedawca wie lub które w uzasadniony sposób mogą zostać oczekuje się, że będzie można poznać.

 1. Konto Klienta

5.1 Kupujący dokonując rejestracji w sklepie internetowym https://www.aurapol.com​ może uzyskać dostęp do konta użytkownika, z poziomu którego może tworzyć zamówienia na towary. Jeżeli funkcjonalność sklepu pozwala na złożenie zamówienia bez rejestracji, kupujący może zamówić towar również bez rejestracji.

5.2 Podczas rejestracji konta użytkownika i zamawiania towaru kupujący ma obowiązek podać prawdziwe i zgodne z prawdą dane. W przypadku zmiany danych kupujący ma obowiązek zaktualizować te dane w koncie użytkownika lub niezwłocznie zgłosić tę zmianę sprzedającemu. Dane podane przez kupującego uważa się za jedyne i prawidłowe.

5.3 Dostęp do konta użytkownika chroniony jest nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący zobowiązany jest do zachowania poufności i nie może przekazywać tych danych osobom trzecim, jeżeli to uczyni, to wyłącznie na własne ryzyko. Operator serwisu https://www.aurapol.com przechowuje dane dostępowe do konta Kupującego w postaci zaszyfrowanej.

5.4 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie konta użytkownika przez osoby trzecie.

5.5 Sprzedający zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika kupującego, zwłaszcza jeśli kupujący nie korzysta z niego aktywnie przez okres wyraźnie dłuższy niż 12 miesięcy. W przypadku naruszenia przez kupującego zobowiązań wynikających z umowy kupna oraz niniejszych ogólnych warunków handlowych lub innych umów handlowych z operatorem strony internetowej https://www.aurapol.com.

5.6 Operator serwisu https://www.aurapol.com nie ma obowiązku zapewnienia ciągłości działania kont użytkowników, w szczególności w przypadku planowanych przestojów, aktualizacji lub awarii.

 1. Odstąpienie od umowy kupna

6.1 Zgodnie z postanowieniami § 1837 Kodeksu Cywilnego, kupujący nie może odstąpić od umowy kupna w następujących przypadkach:

 • o świadczeniu usług, jeżeli zostały wykonane w całości; w przypadku świadczenia odpłatnego tylko wtedy, gdy rozpoczęło się za uprzednią wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i przedsiębiorca poinformował konsumenta przed zawarciem umowy, że prawo odstąpienia od umowy wygasa poprzez zapewnienie wykonania,
 • o dostawę towarów lub usług, których cena zależy od wahań na rynku finansowym, niezależnie od woli przedsiębiorcy, a które mogą wystąpić w okresie do odstąpienia od umowy,
 • o dostawę napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy, z tym, że dostawa może nastąpić dopiero po upływie trzydziestu dni i których rzeczywista wartość zależy od wahań rynkowych niezależnych od woli przedsiębiorcy ,
 • o dostawę towaru wyprodukowanego według wymagań konsumenta lub dostosowanego do jego osobistych potrzeb,
 • o dostawę towarów łatwo psujących się lub mających krótki termin przydatności do spożycia, a także towarów, które ze względu na swój charakter zostały po dostarczeniu nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami,
 • w sprawie pilnej naprawy lub konserwacji, która ma być wykonana w miejscu wyznaczonym przez konsumenta na jego wyraźne żądanie; nie dotyczy to jednak wykonania innych niż żądane napraw lub dostarczenia rzeczy innych niż części zamienne niezbędne do naprawy lub konserwacji,
 • o dostawę towaru w zapieczętowanym opakowaniu, którego ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych nie nadaje się do zwrotu po jego uszkodzeniu przez Konsumenta,
 • o dostarczenie nagrania dźwiękowego lub wizualnego albo programu komputerowego w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli Konsument je naruszył,
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę o ich dostarczanie,
 • o zakwaterowaniu, transporcie rzeczy, wynajmie środków transportu, wyżywieniu lub wykorzystaniu czasu wolnego, jeżeli zgodnie z umową ma ono być wykonane w określonym terminie lub w określonym terminie,
 • zawarta na podstawie aukcji publicznej według innego prawa, w której konsument może fizycznie być obecny, lub
 • o dostarczaniu treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym, po rozpoczęciu świadczenia; w przypadku świadczenia odpłatnego, jeżeli rozpoczęło się za uprzednią wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument został poinformowany, że prawo odstąpienia od umowy tym samym wygasa, a przedsiębiorca zapewnił mu potwierdzenie zgodnie z art. 1824a ust. 1 i 2 lub art. 1828 ust. 3 i 4.2 ustawy nr 89/2012 Coll., Kodeks cywilny, z późniejszymi zmianami.

6.2 Jeżeli nie mają zastosowania przypadki wymienione w paragrafie 6.1 niniejszych ogólnych warunków odstąpienia od umowy kupna, kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna w ciągu 14 dni od przejęcia towaru zgodnie z § 1829 ust. 1 Kodeksu Cywilnego Kod.

6.3 Jeżeli zamówienie jest podzielone lub składa się z kilku części (lub towarów), które są dostarczane w odstępach czasu, bieg terminu do odstąpienia od umowy kupna rozpoczyna się od dostarczenia ostatniej części (towaru).

6.4 Odstąpienie od umowy kupna należy przesłać sprzedającemu w tym terminie (nie później niż 14 dni od odbioru ostatniej części lub towaru z zamówienia).

6.5 W przypadku odstąpienia od umowy kupna na podstawie § 1829 ust. 1 Kodeksu cywilnego, sprzedawca zwróci kupującemu otrzymane środki w terminie 14 dni od otrzymania towaru. Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków kupującemu przed dostarczeniem towaru z powrotem do sprzedającego lub w inny sposób uzgodniony z kupującym.

6.6 Kupujący zwraca sprzedającemu towar, który nie może być uszkodzony, nie może nosić śladów nadmiernego użytkowania, nie może być zabrudzony lub w inny sposób zdegradowany. Jeśli to możliwe, kupujący zwróci towar również w oryginalnym opakowaniu. Kupujący odpowiada wobec przedsiębiorcy jedynie za zmniejszenie wartości towaru, które nastąpiło na skutek obchodzenia się z towarem w sposób inny niż było to konieczne do zapoznania się z charakterem, właściwościami i funkcjonalnością towaru.

6.7 Jeżeli sprzedawca oferuje kilka możliwości dostawy towaru, po odstąpieniu od umowy i zwróceniu towaru przez kupującego sprzedającemu, kwota opłaty pocztowej jest zawsze zwracana kupującemu według najtańszego sposobu dostawy zgodnie z do danego wariantu. Kwota ta jest następnie zwracana przez sprzedającego kupującemu, z zastrzeżeniem prawa kupującego do zwrotu ceny zakupu.

6.8 Środki zostaną zwrócone kupującemu w taki sam sposób, w jaki otrzymał je sprzedający, chyba że uzgodniono inaczej z kupującym.

6.9 Jeżeli zamówienie obejmuje prezent od sprzedającego, kupujący nie jest zobowiązany do zwrotu tego prezentu sprzedającemu w drodze odstąpienia od umowy kupna.

6.10 Odstąpienie od umowy kupna należy przesłać sprzedającemu na adres dostawy podany w niniejszych warunkach handlowych lub na adres e-mail: info@aurapol.cz lub za pośrednictwem innego kanału komunikacji wykorzystywanego przez sprzedającego. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi kupującemu przyjęcie odstąpienia od umowy kupna.

6.11 Aby odstąpić od umowy kupna, można skorzystać z formularza udostępnionego przez sprzedawcę i zamieszczonego na końcu niniejszych ogólnych warunków handlowych. Formularz odstąpienia od umowy wysyłany jest do kupującego jednocześnie z potwierdzeniem zamówienia i jest również dostępny do pobrania osobno na stronie https://www.aurapol.com.

6.12 Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy kupna do chwili odbioru towaru przez kupującego. Może to zrobić w kilku przypadkach, np. wyczerpaniu zapasów, przerwaniu dostaw towaru od producenta lub dostawcy, czy też z powodu niedostępności towaru i innych przypadkach spowodowanych przez osobę trzecią.

6.13 W przypadku odstąpienia przez sprzedającego od umowy kupna, sprzedający niezwłocznie informuje o tym kupującego za pośrednictwem adresu e-mail, telefonu lub innego kanału komunikacji. Wszystkie otrzymane środki, łącznie z kosztami wysyłki od kupującego, zostaną zwrócone przez sprzedającego w ten sam lub inny sposób określony przez kupującego.

6.14 Jeżeli przedmiotem zobowiązania pomiędzy sprzedającym a kupującym jest dostarczanie treści cyfrowych, usługa w zakresie treści cyfrowych oraz rzecz o właściwościach cyfrowych, która nie jest dostarczana na nośniku materialnym, termin do odstąpienia od umowy kupna wynosi czternaście dni po dniu zawarcia umowy.

6.15 Jeżeli kupujący odstąpi od umowy, a w związku z dostarczaniem treści cyfrowych został mu wydany nośnik fizyczny, ma on obowiązek wydać go sprzedającemu na jego żądanie i koszt bez zbędnej zwłoki. Sprzedawca może żądać wydania nośnika rzeczowego w terminie czternastu dni od ustania zobowiązania. Jednocześnie kupujący powstrzymuje się od stosowania zgodnie z § 2389o ust. 2 ustawy nr 89/2012 Sb. Kodeks cywilny ze zmianami.

6.16 Kupujący nie ponosi kosztów z tytułu odstąpienia od umowy sprzedaży, jeżeli przedmiotem umowy sprzedaży było dostarczenie treści cyfrowych, usługi w zakresie treści cyfrowych oraz rzeczy o właściwościach cyfrowych, która nie została dostarczona na nośniku fizycznym, a sprzedawca dostarczył go przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, chociaż kupujący wyraźnie o to nie prosił lub nie przyznał wyraźnie, że wygaśnie jego prawo do odstąpienia od umowy, lub sprzedawca nie przekazał kupującemu potwierdzenia zgodnie z art. do art. 1824a ust. 1 i 2 lub art. 1828 ust. 3 i 4 ustawy nr 89/2012 Dz.U., Kodeks cywilny, z późniejszymi zmianami.

6.17 Kupujący nie musi podawać konkretnego powodu odstąpienia od umowy kupna.

 1. Prawa z tytułu wadliwego wykonania

7.1 Prawa wynikające z wadliwego wykonania regulują przepisy § 1914 do 1925, § 2099 do § 2117, a następnie § 2161 do § 2174b ustawy nr 89/2012 Sb. Kodeks cywilny ze zmianami, a także zgodnie z ustawą Nr 634/1992 Sb. o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami.

7.2 Sprzedawca gwarantuje kupującemu, że przedmiot nie ma wad w momencie odbioru. W szczególności sprzedawca odpowiada wobec kupującego za to, że w chwili objęcia przez kupującego rzeczy w posiadanie,

 • rzecz ma uzgodnione przez strony właściwości, a w przypadku braku umowy takie właściwości, jakie opisał sprzedawca lub producent lub jakich kupujący oczekiwał ze względu na charakter towaru i na podstawie przeprowadzonej reklamy przez nich,
 • rzecz nadaje się do celu, jaki podał sprzedawca lub do jakiego rzecz tego rodzaju jest zwykle używana,
 • jakość lub konstrukcja rzeczy odpowiada zamówionej próbce lub wzorowi, jeżeli jakość lub projekt zostały ustalone według zamówionej próbki lub wzoru,
 • jest rzeczą w odpowiedniej ilości, mierze lub wadze,
 • towar jest zgodny z wymogami przepisów prawa.

7.3 Jeżeli wada ujawni się w ciągu dwunastu miesięcy od odbioru, uważa się, że przedmiot był już wadliwy w chwili odbioru.

7.4 Jeżeli charakter towaru lub usługi na to pozwala, kupujący ma prawo sprawdzić lub zademonstrować działanie produktu.

7.5 Jeżeli kupujący nie zgłosił wady bez zbędnej zwłoki, mimo że mógł ją wykryć w trakcie terminowej kontroli i należytej staranności, sąd nie przyzna mu prawa z tytułu wadliwego wykonania. Jeżeli jest to wada ukryta, to samo dotyczy sytuacji, gdy wada nie została zgłoszona bez zbędnej zwłoki po tym, jak kupujący mógł ją wykryć z należytą starannością, jednak nie później niż dwa lata od wydania rzeczy.

7.6 Jeżeli towar ma wadę, z powodu której nie można go używać w zwykły sposób, kupujący może dochodzić wobec sprzedającego prawa z tytułu wadliwego wykonania („reklamacja”) i żądać:

 • usunięcie wady poprzez dostarczenie nowej rzeczy bez wady lub poprzez dostarczenie rzeczy z brakującą wadą
 • rozsądny rabat od ceny zakupu,
 • usunięcia wady poprzez naprawę rzeczy
 • odstąpienie od umowy.

7.7 Kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna, jeżeli towar:

 • wykazuje istotną wadę uniemożliwiającą normalne użytkowanie,
 • jeżeli towar nie nadaje się do użytku ze względu na wady powtarzające się oraz wady/wady po naprawie,
 • w przypadku większej liczby wad (3 i więcej wad),
 • z oświadczenia sprzedającego lub z okoliczności wynika, że wada nie zostanie usunięta w rozsądnym terminie lub bez znacznych trudności dla kupującego.

7.8 Kupujący poinformuje sprzedającego na piśmie o wybranym przez siebie prawie po zgłoszeniu wady lub bez zbędnej zwłoki po zgłoszeniu wady sprzedającemu. Dokonanego wyboru Kupujący nie może zmienić bez zgody Sprzedającego; nie dotyczy to sytuacji, gdy kupujący żądał usunięcia wady, która okazała się nieusuwalna.

7.9 O ile kupujący nie skorzysta z prawa do zniżki od ceny zakupu lub nie odstąpi od umowy, sprzedający może dostarczyć brakujący element lub usunąć wadę prawną. Inne wady sprzedawca może według własnego uznania usunąć w drodze naprawy rzeczy lub dostarczenia nowej rzeczy; wybór nie może wiązać się z nieuzasadnionymi kosztami dla kupującego.

7.10 Kupujący nie może skorzystać z prawa z tytułu wadliwego wykonania, jeżeli wiedział o wadzie w chwili odbioru lub sam ją spowodował.

7.11 Sprzedawca ma obowiązek przyjąć reklamację pod adresem siedziby lub w siedzibie i miejscu prowadzenia działalności, jeżeli charakter i rodzaj towaru na to pozwala.

7.12 O wyniku rozpatrzenia reklamacji sprzedawca poinformuje kupującego na piśmie.

7.13 Kupujący ma prawo skorzystać z prawa wynikającego z wady towaru w ciągu dwudziestu czterech (24) miesięcy od otrzymania towaru. Jeżeli jednak jest to produkt z podaną datą ważności, wówczas termin ten ulega skróceniu do daty ważności wskazanej na opakowaniu.

 1. Pozasądowe rozwiązywanie sporów

8.1 Wzajemne spory pomiędzy sprzedającym a kupującym rozstrzygane są przez sądy powszechne.

8.2 Zgodnie z ustawą nr 634/1992 Sb. o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami, kupujący ma prawo do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu konsumenckiego wynikającego z umowy kupna. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów jest Czeska Inspekcja Handlowa (w skrócie ČOI) pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00, Praga 2 - Nové Město. Sposób postępowania w przypadku pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w tym możliwość złożenia propozycji, można znaleźć na stronach internetowych ​https://www.coi.cz/​ i https://www.coi. cz/informace-o-adr/​.

8.3 Pomoc w przypadku transgranicznego pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zapewnia Europejskie Centrum Konsumenckie Czechy (w skrócie ESC CR). Adres kontaktowy ESC CR to Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2 - Nové Město. Porady i informacje na temat poszczególnych rynków, w tym platforma pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich, znajdują się na stronach internetowych https://evropskyspotrebitel.cz/​and​https://ec.europa.eu/consumers /odr/main/​.

 1. Postanowienia końcowe

9.1 Ustalenia wynikające z niniejszych warunków handlowych oraz umowa kupna zawarta pomiędzy kupującym a sprzedającym zgodnie z nimi, w przypadku wjazdu podmiotu zagranicznego, podlegają prawu Republiki Czeskiej. Nie ma to jednak wpływu na prawa kupującego zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 593/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I).

9.2 W przypadku wystąpienia siły wyższej lub innej awarii sklepu internetowego, sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji zamówienia.

9.3 W umowie kupna można negocjować odmienne postanowienia, które wówczas mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych warunków.

9.4 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszego regulaminu. Postanowienie to nie ma jednak wpływu na prawa i obowiązki, zgodnie z poprzednią wersją Ogólnych Warunków.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.02.2024.

 1. Postępowanie reklamacyjne

10.1 Niniejsza procedura reklamacyjna stanowi integralną część ogólnego regulaminu sklepu internetowego ​https://www.aurapol.com​ i określa podstawowe warunki oraz sposób reklamowania wad produktu przez kupującego.

Niniejsza procedura reklamacyjna opiera się na przepisach ustawy nr 89/2012 Dz.U. Kodeks cywilny ze zm. oraz ustawy nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów. Niniejszy regulamin reklamacji określa relację pomiędzy sprzedawcą a kupującym – osobą fizyczną, niebędącą przedsiębiorcą, która zawiera umowę wyłącznie poza zakresem swojej działalności gospodarczej lub samodzielnego wykonywania zawodu.

10.2 Kupujący ma obowiązek zapoznać się z ogólnymi warunkami handlowymi oraz procedurą reklamacyjną przed złożeniem zamówienia towaru, przy czym kupujący zapozna się z nimi najpóźniej przed wysłaniem zamówienia w sklepie internetowym https://www.aurapol. com, wyrażając zgodę na ich zrozumienie i zapoznanie się z nimi Kupujący potwierdza je poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas samego tworzenia zamówienia. Bez zaznaczenia tego pola zamówienie kupującego nie może zostać wysłane. Sprzedawca/Operator serwisu internetowego https://www.aurapol.com rejestruje zamówienia Kupujących, rejestruje także zaznaczenie wskazanego pola.

10.3 Zawarcie umowy kupna i przyjęcie towaru przez kupującego uważa się za zgodę na procedurę reklamacyjną i warunki handlowe.

10.4 Kupujący ma obowiązek udokumentować zakup towaru w sklepie internetowym https://www.aurapol.com​ w szczególności dokumentem podatkowym wystawionym przez sprzedawcę.

10.5 W celu przyspieszenia procesu reklamacyjnego kupujący może opisać wady towaru i wybrać sposób rozpatrzenia reklamacji.

10.6 Jeżeli zamówienie jest podzielone lub składa się z kilku części (lub towarów), które są dostarczane w odstępach czasu, bieg terminu do odstąpienia od umowy kupna rozpoczyna się od dostarczenia ostatniej części (towaru). Odstąpienie od umowy kupna należy przesłać sprzedającemu w tym terminie (nie później niż 14 dni od odbioru ostatniej części lub towaru z zamówienia).

10.7 Sprzedający gwarantuje kupującemu, że przedmiot nie ma wad w momencie odbioru. W szczególności sprzedawca odpowiada wobec kupującego za to, że w chwili objęcia przez kupującego rzeczy w posiadanie,

 • rzecz ma uzgodnione przez strony właściwości, a w przypadku braku umowy takie właściwości, jakie opisał sprzedawca lub producent lub jakich kupujący oczekiwał ze względu na charakter towaru i na podstawie przeprowadzonej reklamy przez nich,
 • rzecz nadaje się do celu, jaki podał sprzedawca lub do jakiego rzecz tego rodzaju jest zwykle używana,
 • jakość lub konstrukcja rzeczy odpowiada zamówionej próbce lub wzorowi, jeżeli jakość lub projekt zostały ustalone według zamówionej próbki lub wzoru,
 • jest rzeczą w odpowiedniej ilości, mierze lub wadze,
 • towar jest zgodny z wymogami przepisów prawnych.

10.8 Jeżeli wada ujawni się w ciągu dwunastu miesięcy od odbioru, uważa się, że rzecz była wadliwa już w chwili odbioru.

10.9 Sprzedawca ma obowiązek przyjąć reklamację pod adresem siedziby lub w siedzibie i miejscu prowadzenia działalności, jeżeli charakter towaru na to pozwala. Adres do przyjmowania reklamacji dotyczących produktów to: ​Šumná 125, 671 02, Šumná, support@aurapol.cz.

10.10 Sprzedający powiadomi kupującego na piśmie o przyjęciu towaru do reklamacji i wyniku reklamacji.

10.11 Niniejsze zasady reklamacji regulują reklamacje dotyczące wad, które wystąpią w towarze w ciągu dwudziestu czterech (24) miesięcy od otrzymania lub w ramach gwarancji jakości (na przykład przedłużonej gwarancji).

10.12 Niniejsza procedura reklamacyjna nie dotyczy towarów o określonej dacie ważności w rozumieniu punktu 10.15 niniejszego regulaminu.

10.13 Jeżeli sprzedawca nie usunie wady w terminie lub odmówi usunięcia wady, kupujący może żądać obniżenia ceny zakupu lub odstąpić od umowy kupna.

10.14 Kupujący może zgłosić reklamację i według własnego uznania zażądać rozstrzygnięcia zgodnie z pkt. 6.6 warunków handlowych sprzedającego.

10.15 Kupujący ma prawo skorzystać z prawa wynikającego z wady towaru w ciągu dwudziestu czterech (24) miesięcy od jego otrzymania. Jeżeli jednak nie jest to produkt z określoną datą ważności, wówczas termin ten ulega skróceniu do daty ważności wskazanej na opakowaniu.

10.16 Jeżeli kupujący tego zażąda, sprzedający potwierdzi mu na piśmie zakres i czas trwania jego zobowiązań w przypadku wadliwego wykonania. Sprzedawca ma zobowiązania z tytułu wadliwego wykonania co najmniej w takim zakresie, w jakim trwają zobowiązania producenta z tytułu wadliwego wykonania.

10.17 W razie potrzeby sprzedawca w zrozumiały sposób wyjaśni w potwierdzeniu treść, zakres, warunki i czas trwania swojej odpowiedzialności oraz sposób, w jaki można wykonywać prawa z niej wynikające. Jednocześnie sprzedawca oświadcza w potwierdzeniu, że nie ma to wpływu na inne uprawnienia kupującego związane z zakupem rzeczy.

Niedopełnienie tych obowiązków nie ma wpływu na ważność potwierdzenia.

Niniejsze rozporządzenie dotyczące reklamacji wchodzi w życie z dniem 23 lutego 2024 r

Adres dostawy do przesłania odstąpienia od umowy: Šumná 125, 671 02, Šumná, support@aurapol.cz.