Zasady i warunki

Czeska firma AURAPOL dostarcza niezawodny i drukowalny filament 3D

Pod koniec 2017 roku południowomorawska firma zajmująca się przetwórstwem tworzyw sztucznych Bulan s.r.o. wpadła na pomysł produkcji własnego filamentu 3D. Na początku 2018 roku rozpoczęto produkcję laboratoryjną we współpracy z firmą UNIPETROL. Do połowy 2020 roku produkcja laboratoryjna była kontynuowana dzięki hojnej pomocy firmy Mikla s.r.o. Materiały do produkcji dostarczane są przez firmy partnerskie Resinex, IMCD i inne...

W tym czasie materiały były dostarczane bezpośrednio do drukarni w celu weryfikacji jakości i późniejszej informacji zwrotnej.

W ten sposób powstała nowa marka AURAPOL i wkrótce potem nowa czeska firma AURAPOL s.r.o. z siedzibą w Znojmie na Morawach Południowych.

Niniejsze warunki sprzedaży i zakupu towarów spółki handlowej AURAPOL s.r.o., z siedzibą Stanislavova 1617/32, 66902 Znojmo, ID: 09318356, (zwane dalej "Warunkami") obowiązują przy zawieraniu umów kupna towarów (rzeczy ruchomych) spółki AURAPOL s.r.o. na rzecz jej klientów - partnerów handlowych. Niniejsze Warunki oraz Procedura Reklamacyjna regulują stosunki powstające pomiędzy AURAPOL s.r.o. a jej klientami - partnerami biznesowymi w zakresie sprzedaży i zakupu towarów dla klientów, jako kupujących, od AURAPOL s.r.o., jako sprzedającego.

Klient zapoznaje się z niniejszymi warunkami Dostawcy poprzez złożenie Zamówienia, z tym, że aktualna wersja tych warunków jest dostępna dla Klienta na stronie internetowej Dostawcy www.aurapol.cz/obchodni-podminky-velkoobchod/, a składając Zamówienie Klient potwierdza, że należycie zapoznał się z tymi warunkami, zrozumiał ich tekst i treść, w przypadku gdy Klient jest podmiotem zagranicznym i nie wymaga ich tłumaczenia, i akceptuje je bez zastrzeżeń.
 

Definicja terminów
Dla celów niniejszych Warunków przez Sprzedawcę rozumie się spółkę AURAPOL s.r.o., z siedzibą przy ulicy Stanislavova 1617/32, 66902 Znojmo, nr ID: 09318356, wpisaną do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Brnie, sekcja C, wkładka 118420, której działalność obejmuje m.in. produkcję, sprzedaż hurtową i detaliczną (dalej "Dostawca").
Na potrzeby niniejszych Warunków przez Zamawiającego należy rozumieć przedsiębiorcę - osobę fizyczną lub prawną, będącą w posiadaniu Dostawcy na podstawie jego Zamówienia (zwaną dalej "Zamawiającym").
Dla celów niniejszych Warunków, Towary oznaczają w szczególności Filament 3D wyszczególniony w Cenniku, który zostanie dostarczony Kupującemu na podstawie Indywidualnych Umów Zakupu zawartych w odniesieniu do Zamówienia Kupującego i zgodnie z niniejszymi Warunkami, po cenie zakupu określonej w Cenniku ("Towary").
Na potrzeby niniejszych Warunków, Cennik oznacza cennik hurtowy Dostawcy wydawany i aktualizowany co jakiś czas przez Dostawcę, który określa ceny hurtowe Towarów (jako "ceny bazowe" lub jako "ceny obniżone" w przypadku sprzedaży normalnej i sprzedaży internetowej) oraz, w stosownych przypadkach, zalecany przedział cen detalicznych ("Cennik").
Na potrzeby niniejszego Regulaminu, Zamówienie oznacza propozycję zawarcia umowy złożoną przez Klienta w odniesieniu do konkretnych Towarów wymienionych w Cenniku.
Potwierdzenie Zamówienia oznacza przyjęcie Zamówienia, w formie pisemnej lub elektronicznej, polegające na tym, że Dostawca wyprodukuje lub posiada lub będzie posiadał w magazynie zamówione Towary i że takie Towary zostaną dostarczone Klientowi ("Potwierdzenie Zamówienia"). Częściowe Potwierdzenie Zamówienia oznacza pisemne lub elektroniczne częściowe przyjęcie Zamówienia w oparciu o fakt, że Dostawca jest w stanie wyprodukować lub ma lub będzie miał w magazynie tylko część zamówionych Towarów i że taka część zamówionych Towarów zostanie dostarczona Klientowi ("Częściowe Potwierdzenie Zamówienia"). W razie wątpliwości, czy Zamówienie zostało potwierdzone w całości czy w części, Potwierdzenie Zamówienia lub Częściowe Potwierdzenie Zamówienia obejmuje wysyłkę zamówionych Towarów lub ich części do Klienta, ale tylko w takim zakresie (ilości), w jakim Towary zostały faktycznie wysłane do Klienta.
Dla celów niniejszych Warunków, Umowy Zakupu oznaczają umowę zakupu, która powstaje na podstawie Potwierdzenia Zamówienia lub Częściowego Potwierdzenia Zamówienia Klienta przez Dostawcę (dalej jako "Umowa Zakupu").

 

Zamawianie i dostawa Towarów

II./1 Zamawianie towaru

Zamawiający będzie składał Zamówienia za pośrednictwem przedstawiciela handlowego lub pracownika Dostawcy (zwanego dalej "Przedstawicielem Handlowym"). Każde Zamówienie Zamawiającego będzie sporządzane na Formularzu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr. 1 niniejszego Regulaminu, zawierać jego dane identyfikacyjne, wystarczającą specyfikację Towaru, wskazanie ilości Towaru i jego ceny zgodnie z Cennikiem oraz musi być podpisane przez Klienta lub osobę upoważnioną do działania w jego imieniu i co do zasady również opatrzone pieczęcią Klienta; nie dotyczy to sytuacji, gdy Zamówienie jest składane drogą elektroniczną, nawet jeśli zgodnie z przepisami szczególnymi nie są one podpisane elektronicznie. W przypadku, gdy Przedstawiciel Handlowy nie jest dostępny telefonicznie lub