Polityka reklamacyjna

PRZEPISY DOTYCZĄCE REKLAMY

firmy handlowe: Aurapol s.r.o.

Sumna 125, 671 02 Sumna, Republika Czeska

Numer identyfikacyjny: 09318356

DIC: CZ09318356

zarejestrowane w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Handlowy w Brnie, dział C, wkładka 118420

do sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym: www.aurapol.com

 I. PRZEPISY WSTĘPNE

Procedura reklamacyjna została przygotowana zgodnie z przepisami ustawy nr 89/2012 Dz.U., Kodeks cywilny (dalej "Kodeks cywilny") oraz ustawy nr 634/1992 Dz.U., o ochronie konsumentów, w brzmieniu późniejszym (dalej "Ustawa") i ma zastosowanie do towarów konsumpcyjnych (dalej "Towary"), w przypadku których prawa kupującego z tytułu odpowiedzialności za wady (dalej "roszczenia") są realizowane w okresie gwarancyjnym.

Procedura Reklamacji stanowi integralną część Ogólnych Warunków. Zawierając umowę kupna, Kupujący wyraża zgodę na Ogólne Warunki Handlowe oraz niniejszą Procedurę Reklamacyjną i potwierdza, że jest z nimi należycie zapoznany.
Klientem sklepu internetowego aurapol s.r.o. jest albo kupujący-konsument w rozumieniu § 2 ust. 1 lit. a) ustawy nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów (zwany dalej "kupującym-konsumentem") albo kupujący-przedsiębiorca, który przy zawieraniu i realizacji umowy działa w ramach swojej działalności gospodarczej (zwany dalej "kupującym-przedsiębiorcą"). Kupujący-konsument i kupujący-przedsiębiorca są dalej łącznie nazywani "kupującym".
Przy zawieraniu i wykonywaniu Umowy sprzedaży Sprzedawca działa w zakresie swojej działalności. Sprzedawca jest przedsiębiorcą, który bezpośrednio lub za pośrednictwem innych przedsiębiorców dostarcza Kupującemu produkty lub usługi.

 

II. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego, że Towar jest wolny od wad w momencie odbioru. W szczególności Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, że w chwili odbioru Towaru przez Kupującego:
ma właściwości uzgodnione między stronami, a w braku porozumienia takie, jakie Sprzedawca lub producent opisał lub jakich Kupujący oczekiwał ze względu na charakter towaru i na podstawie prowadzonej przez nich reklamy,
rzecz nadaje się do celu, do którego według Sprzedawcy ma być przeznaczona lub do którego rzecz tego rodzaju jest zwykle używana,
przedmiot odpowiada pod względem jakości lub wykonania uzgodnionej próbce lub wzorowi, jeżeli jakość lub wykonanie zostało określone przez odniesienie do uzgodnionej próbki lub wzoru,
artykuł jest we właściwej ilości, miarce lub wadze; oraz
przedmiot jest zgodny z wymaganiami przepisów.
Do Towaru dołączany jest paragon fiskalny oraz w przypadku niektórych produktów karta gwarancyjna. Jeżeli do Towaru nie dołączono karty gwarancyjnej, do złożenia reklamacji służy dokument podatkowy.

III. PRAWA Z TYTUŁU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WADY TOWARÓW

Oczywiste uszkodzenia Towaru lub jego opakowania powstałe podczas dostawy należy niezwłocznie omówić z przewoźnikiem, a rozbieżności odnotować w protokole przekazania (liście przewozowym). Kupujący nie jest zobowiązany do przyjęcia takiego Towaru od przewoźnika i bez zbędnej zwłoki poinformuje Sprzedawcę o stwierdzonej szkodzie. W dniu odbioru Kupujący powinien należycie sprawdzić integralność Towarów i kompletność ich wyposażenia.
W przypadku odbioru osobistego przez Kupującego, momentem odbioru Towaru jest moment przejścia ryzyka uszkodzenia Towaru ze Sprzedawcy na Kupującego. Jeżeli Kupujący nie dokona kontroli Towaru przy odbiorze, może on dochodzić roszczeń z tytułu wad możliwych do wykrycia podczas takiej kontroli tylko wtedy, gdy udowodni, że takie wady (np. brak akcesoriów) występowały w Towarze już w momencie przejścia ryzyka uszkodzenia Towaru. Późniejsze zgłoszenie reklamacji z tytułu niekompletności Towaru lub uszkodzenia zewnętrznego Towaru nie pozbawia Kupującego prawa do reklamacji. Sprzedawca ma jednak możliwość udowodnienia, że nie doszło do naruszenia umowy sprzedaży.
Kupujący-konsument może reklamować Towar osobiście w oddziale Sprzedawcy ( AURAPOL s.r.o. Sumna 125, 671 02 Sumnae, Republika Czeska ) lub wysłać reklamowany towar przesyłką spedycyjną na adres AURAPOL s.r.o. Sumna 125, 671 02 Sumna, Republika Czeska. 
W przypadku, gdy Kupujący będzie wysyłał Towar do Sprzedawcy lub punktu serwisowego usługą transportową, powinien we własnym interesie opakować reklamowany Towar w odpowiedni i dostatecznie zabezpieczający materiał opakowaniowy spełniający wymogi transportu, tak aby nie uszkodzić go w czasie transportu. W przypadku Towarów kruchych, przesyłka powinna być oznaczona odpowiednimi symbolami. Przesyłka powinna zawierać reklamowany Towar (w tym kompletne akcesoria), zalecamy dołączenie kopii dowodu sprzedaży, szczegółowego opisu reklamowanej wady oraz prawidłowych danych kontaktowych Kupującego.
Kupujący zobowiązany jest udowodnić w sposób weryfikowalny, że Towar został zakupiony w sklepie internetowym aurapol.cz, optymalny jest oryginalny dowód zakupu Towaru lub prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna.
Uprawnienia z tytułu odpowiedzialności za wady Towaru nie dotyczą w szczególności przypadków, gdy wada lub uszkodzenie powstały:
uszkodzenia mechaniczne Towarów
udowodniona ingerencja w urządzenie, klęska żywiołowa, uszkodzenie mechaniczne lub jeśli plomby zostały usunięte lub uszkodzone, jeśli Towar jest zaplombowany,
przepięcia elektryczne (widocznie spalone elementy lub płytki drukowane), z wyjątkiem normalnych odchyleń,
ewidentnie niewłaściwe użycie,
użytkowania niezgodnie z instrukcją obsługi lub instrukcją na opakowaniu lub karcie gwarancyjnej,
użytkowanie niezgodne z ogólnie przyjętymi zasadami użytkowania,
stosowanie w warunkach, które nie są odpowiednie pod względem temperatury, zapylenia, wilgotności, wpływów chemicznych i mechanicznych dla środowiska bezpośrednio przewidzianego przez producenta lub które są wyraźnie sugerowane przez charakter produktu,
ewidentnie nieprofesjonalny montaż i obsługa,
jeżeli na przedłożonej karcie gwarancyjnej widoczne są ślady zmiany danych lub gdy Towar posiada inny numer seryjny niż ten, który widnieje na karcie gwarancyjnej.
Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady nie obejmuje zużycia spowodowanego normalnym użytkowaniem, w przypadku Towarów sprzedanych po niższej cenie za wadę, dla której uzgodniono niższą cenę, w przypadku Towarów używanych za wadę odpowiadającą stopniowi użytkowania lub zużycia, jaki Towar miał w chwili przejęcia przez Kupującego.
Za wadę spowodowaną niefachowym montażem lub innym niefachowym uruchomieniem uważa się wadę, jeżeli taki montaż lub uruchomienie zostało uzgodnione w Umowie kupna i wykonane przez Sprzedawcę lub inną osobę na odpowiedzialność Sprzedawcy.
Jeśli opakowanie lub przedmiot zakupu zawiera materiały eksploatacyjne, ich okres użytkowania w normalnych warunkach wynosi zazwyczaj 6 miesięcy, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Nie narusza to prawa Kupującego do reklamacji Towaru w ustawowym okresie gwarancji. Kupujący musi jednak wziąć pod uwagę fakt, że gwarancja nie obejmuje zużycia Towaru lub jego części spowodowanego normalnym użytkowaniem i nie może być mylona z trwałością.
Do prezentów przekazywanych przez Sprzedawcę Kupującemu nieodpłatnie w ramach umowy kupna innych odpłatnych Towarów nie można stosować rękojmi ani odpowiedzialności za wady wykraczającej poza zakres prawa. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Kupujący zwróci Sprzedawcy Towar przekazany w prezencie w stanie nienaruszonym.
Na żądanie Kupującego, Sprzedawca zobowiązany jest do przekazania Kupującemu pisemnego potwierdzenia zobowiązań z tytułu wadliwego wykonania umowy w zakresie przewidzianym przez prawo (karta gwarancyjna). Karta gwarancyjna musi zawierać imię i nazwisko lub nazwę firmy, numer rejestracyjny oraz siedzibę Sprzedawcy. Jeżeli charakter rzeczy na to pozwala, wystarczy zamiast karty gwarancyjnej wydać Kupującemu dowód zakupu Towaru zawierający te same informacje co karta gwarancyjna. W przypadku udzielenia okresu gwarancji dłuższego niż ustawowy okres gwarancji, Sprzedawca określi warunki i zakres przedłużenia gwarancji w karcie gwarancyjnej.

IV. OKRES GWARANCJI

Kupujący-Konsument jest uprawniony do skorzystania z prawa do reklamacji wad występujących w Towarze konsumpcyjnym w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od daty otrzymania Towaru. Jeżeli wada Towarów ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od ich otrzymania przez Kupującego-Konsumenta, Towary uważa się za wadliwe w chwili ich otrzymania, chyba że udowodniono inaczej. W przypadku zakupu Towarów używanych, termin na skorzystanie z uprawnień z tytułu wadliwego wykonania wynosi 24 miesiące. Dla Kupującego-Przedsiębiorcy okres gwarancji wynosi dwanaście miesięcy.
Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie odbioru Towaru przez Kupującego. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres, w którym Towar był w naprawie. W przypadku wymiany Towaru w ramach naprawy gwarancyjnej, kontynuowany jest pierwotny okres gwarancji.
Jeżeli zakupiony Towar ma być oddany do użytku przez przedsiębiorcę innego niż Sprzedawca, okres gwarancji rozpoczyna się dopiero od dnia oddania Towaru do użytku, pod warunkiem, że Kupujący zlecił oddanie do użytku w ciągu trzech tygodni od otrzymania Towaru oraz należycie i terminowo zapewnił niezbędne współdziałanie w celu wykonania usługi. Data oddania Towaru do użytku zostanie wskazana w dokumencie oddania do użytku otrzymanym przez Kupującego. Tym samym początek okresu gwarancyjnego ulega przesunięciu jedynie w przypadku spełnienia wszystkich powyższych warunków. Jeżeli którykolwiek z nich nie zostanie spełniony, okres gwarancji rozpoczyna się od daty otrzymania towaru.

 

V. PRAWA WYNIKAJĄCE Z WAD TOWARÓW

Jeżeli rzecz nie ma właściwości wymienionych w artykule Odpowiedzialność Sprzedawcy, Kupujący-Konsument może także żądać dostarczenia nowego Towaru bez wad, chyba że jest to nieuzasadnione ze względu na charakter wady. Jeżeli wada dotyczy tylko części Towaru, Kupujący-Konsument może żądać jedynie wymiany tej części, jeżeli nie jest to możliwe, może odstąpić od umowy. Jeżeli jednak jest to niewspółmierne do charakteru wady, w szczególności jeżeli wada może zostać usunięta bez zbędnej zwłoki, jest to nieistotne naruszenie umowy i w takim przypadku Kupujący-Konsument jest zawsze uprawniony wyłącznie do bezpłatnego usunięcia wady poprzez naprawę rzeczy.
Kupującemu-Konsumentowi przysługuje również prawo do dostarczenia nowego Towaru lub wymiany części w przypadku wady usuwalnej, jeżeli nie może on prawidłowo użytkować towaru z powodu ponownego wystąpienia wady po naprawie lub z powodu większej liczby wad. W takim przypadku Kupujący-Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy. Za ponowne wystąpienie wady po naprawie uważa się tę samą wadę, która była już co najmniej dwukrotnie usuwana w okresie gwarancji i która występuje ponownie. Jeżeli w okresie poprzedzającym zgłoszenie reklamacji Towar był co najmniej trzykrotnie naprawiany z powodu różnych wad nadających się do usunięcia, uważa się, że posiada on większą liczbę wad.
Jeżeli Kupujący-Konsument nie odstąpi od umowy lub nie skorzysta z prawa do otrzymania nowego Towaru bez wad, wymiany części lub naprawy, może żądać stosownego rabatu. Kupującemu-Konsumentowi przysługuje również stosowny rabat, jeżeli Sprzedawca nie może dostarczyć nowych Towarów bez wad, wymienić ich części lub naprawić Towaru, a także jeżeli Sprzedawca nie zdoła usunąć wady w rozsądnym czasie lub jeżeli usunięcie wady powodowałoby znaczne trudności dla Kupującego-Konsumenta.
Kupującemu nie przysługuje prawo do wadliwego świadczenia, jeżeli Sprzedawca zawiadomił Kupującego przed przyjęciem Towaru, że Towar jest wadliwy albo jeżeli Kupujący sam spowodował wadę.
Kupującemu-konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy we wszystkich przypadkach określonych w KC i ustawie. Odstąpienie od umowy jest skuteczne wobec Sprzedawcy z chwilą doręczenia lub wydania Sprzedawcy oświadczenia Kupującego-Konsumenta o odstąpieniu od umowy, pod warunkiem, że wszystkie ustawowe warunki wynikające z §2001 i nast. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa ulega rozwiązaniu od początku, a strony są zobowiązane do zwrotu sobie wszystkiego, co świadczyły sobie wzajemnie na podstawie umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązany jest zwrócić Sprzedawcy kompletny Towar wraz ze wszystkimi akcesoriami.
Jeżeli wadliwe Towary zostały sprzedane z drugiej ręki lub sprzedane z rabatem odzwierciedlającym ich gorszą jakość w momencie sprzedaży, Kupującemu-Konsumentowi przysługuje rozsądny rabat zamiast prawa do wymiany Towarów.

VI. ROZPATRYWANIE SKARG

Kupujący-Konsument zobowiązany jest doprowadzić do załatwienia reklamacji, w tym do usunięcia wady, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji, chyba że Sprzedawca i Kupujący-Konsument uzgodnią dłuższy termin. Termin załatwienia reklamacji rozpoczyna się od następnego dnia po złożeniu reklamacji zgodnie z § 605 KC. Po upływie tego terminu Kupującemu-Przedsiębiorcy przysługują takie same uprawnienia jak w przypadku istotnego naruszenia umowy. Termin 30 dni nie jest wiążący dla Kupującego-Przedsiębiorcy.
Kupujący-Konsument może zwrócić się z zapytaniem o wynik reklamacji osobiście na adres placówki, w której złożono reklamację lub na jej linię obsługi klienta.
Kupujący zobowiązany jest do udzielenia Sprzedawcy, lub autoryzowanemu serwisowi, wszelkiej pomocy w celu zweryfikowania istnienia reklamowanej wady i jej usunięcia (w tym testowania lub demontażu produktu). Przy składaniu reklamacji Kupujący zobowiązany jest do przekazania Towaru czystego zgodnie z przepisami higienicznymi i ogólnymi zasadami higieny, w tym wszystkich części i akcesoriów.
Kupujący zobowiązany jest do przekazania Towaru kompletnego na potrzeby procedury reklamacyjnej. Zaleca się również dołączenie kopii dowodu sprzedaży, dokładnego opisu usterki oraz pełnych danych kontaktowych (adres, telefon, e-mail). W przypadku, gdy Kupujący nie dostarczy Towaru kompletnego, a jego kompletność jest niezbędna do stwierdzenia istnienia reklamowanej wady i/lub jej usunięcia, bieg terminu do zaspokojenia roszczenia rozpoczyna się dopiero z chwilą dostarczenia brakujących części.
Z chwilą przyjęcia Towaru do reklamacji Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za dane i informacje Kupującego zapisane na dyskach twardych, pamięciach lub innych nośnikach informacji będących częścią przyjętego do reklamacji Towaru, ani za utratę tych danych i informacji.
Zgłaszając reklamację, Kupujący otrzyma pisemne potwierdzenie - protokół reklamacyjny, który będzie służył jako dokument w rozliczeniu reklamacji. Kupujący zobowiązany jest do podania wszystkich wymaganych danych przy sporządzaniu protokołu reklamacyjnego, których kompletność i poprawność potwierdza podpisaniem protokołu reklamacyjnego. Protokół reklamacyjny zawiera informacje o tym, kiedy reklamacja została złożona, jaka jest jej treść, jaki sposób załatwienia reklamacji jest wymagany przez Kupującego-Konsumenta. Jeżeli Kupujący-Konsument przesłał produkt do postępowania reklamacyjnego usługą transportową, otrzymuje protokół reklamacyjny drogą elektroniczną.
Kupującemu-Konsumentowi przysługuje zwrot kosztów zasadnie poniesionych w związku z roszczeniem, przez co należy rozumieć koszty najniższe z możliwych. Obejmuje to w szczególności koszty pocztowe związane z wysłaniem reklamowanego Towaru. Kupujący-konsument musi zażądać zwrotu tych kosztów bez zbędnej zwłoki, najpóźniej jednak w ciągu miesiąca od upływu terminu do wykonania uprawnień wynikających z wadliwego świadczenia.

 

VII. ODMOWA UZNANIA ROSZCZENIA

Sprzedawca jest uprawniony do odmowy przyjęcia Towaru do reklamacji, jeżeli Towar jest zabrudzony lub jego elementy są zabrudzone.
Sprzedawca ma również prawo odmówić przyjęcia Towaru, jeżeli Towar nie zostanie wydany zgodnie z przepisami higienicznymi i ogólnymi zasadami higieny.

 

VIII. ODBIÓR TOWARU Z WARSZTATU GWARANCYJNEGO

Po zaspokojeniu roszczenia Sprzedawca poinformuje Kupującego za pomocą SMS, e-maila lub telefonicznie. Jeśli Towar został wysłany za pomocą usługi spedycyjnej, zostanie on wysłany na adres Kupującego po przetworzeniu.
Sprzedawca wystawi lub prześle Kupującemu pisemne potwierdzenie określające datę i sposób załatwienia reklamacji, potwierdzenie dokonania naprawy i czas jej trwania lub przyczyny odrzucenia reklamacji.
W przypadku nieodebrania reklamowanego Towaru z naprawy gwarancyjnej w ciągu 2 miesięcy od upływu okresu naprawy gwarancyjnej, Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty Sprzedawcy opłaty za przechowanie w wysokości 50 CZK za każdy dzień zwłoki w odbiorze Towaru.
Przy wydawaniu Towaru po zaspokojeniu reklamacji, Kupujący zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu otrzymanego przy odbiorze Towaru na reklamację lub musi udowodnić swoją tożsamość.

 

Niniejsza Procedura Reklamacji wchodzi w życie i obowiązuje od dnia 1 lutego 2022 r.

Załącznik nr 1. do procedury reklamacji

Wzór formularza do złożenia skargi

Adresat (sprzedawca):

Sklep internetowy: http://www.aurapol.com

Firma: aurapol s.r.o.

Siedziba: Sumna 125, 671 02 Sumna

NUMER IDENTYFIKACYJNY: 09318356/CZ09318356

 

Adres e-mail: info@aurapol.cz

Numer telefonu: +420 511 110 077

 

Konsument:

Moje imię i nazwisko:

Mój adres:

Mój telefon i e-mail:

 

Realizacja prawa do wadliwego wykonania umowy (roszczenie)

Szanowni Państwo,

W dniu (*) złożyłem w Państwa sklepie (*) zamówienie (patrz poniżej specyfikacja zamówienia). Zakupiony przeze mnie produkt ma jednak następujące wady(* tu należy szczegółowo opisać wadę). Proszę o rozpatrzenie reklamacji w następujący sposób: (* tu należy szczegółowo opisać żądany sposób rozpatrzenia ; np. - "ponieważ jest to wada usuwalna, proszę o naprawę produktu w ustawowym terminie najpóźniej 30 dni kalendarzowych). Proszę również o wydanie pisemnego potwierdzenia reklamacji, z podaniem kiedy złożyłem reklamację, jaka jest treść reklamacji wraz z moim żądaniem naprawy/wymiany, a następnie potwierdzenie daty i sposobu załatwienia reklamacji, w tym potwierdzenie naprawy i czasu jej trwania (jeśli jest to naprawa, a nie wymiana).

Data zamówienia (*)/data otrzymania (*)

Numer zamówienia:

Środki na realizację zamówienia lub na dostawę, jeśli dotyczy, zostały wysłane przez (*) 
i zostanie zwrócona za pomocą (w przypadku przelewu bankowego proszę podać numer konta) (*)

Nazwa konsumenta:

Adres konsumenta:

Email:

Telefon:

(*) Usunąć, jeśli nie ma zastosowania lub dodać szczegóły.

 

W (tu wpisać miejsce), W (tu wpisać datę)

 

(podpis)
______________________________________

Imię i nazwisko konsumenta

 

Wykaz załączników:

Faktura za zamówiony towar Nr (*)

  

Ogólne wskazówki dotyczące zgłaszania roszczeń

Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, a reklamacja nie zostanie uznana, jeśli zostanie wysłana na inny adres niż adres Dostawy - Korespondencji.

Roszczenie jest zaspokojone dopiero wtedy, gdy powiadomimy Cię o tym. W przypadku upływu ustawowego terminu jest to traktowane jako istotne naruszenie umowy i mogą Państwo odstąpić od umowy sprzedaży.

No item